Στις 16.11.2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012). Ο νόμος αυτός θεσπίσθηκε με σκοπό την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο νόμος όμως δεν περιορίζεται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η Οδηγία, αλλά εκτείνεται και στη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, περιλαμβανομένων εμπορικών διαφορών.

2. Με τον πιο πάνω Νόμο δημιουργείται εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών, με σκοπό την οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών στις υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζεται, μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Μάλιστα οι συμφωνίες που θα επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης θα προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και θα επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών.

3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου:

(α) δημιουργείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε ορισμένα θέματα αστικών και εμπορικών υποθέσεων, διασυνοριακών ή μη, καθώς επίσης και στις εργατικές διασυνοριακές διαφορές,

(β) προβλέπεται η εγγραφή/διαγραφή σε Μητρώα Διαμεσολαβητών (σύμφωνα με το άρθρο 7, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, τα μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις),

(γ) προβλέπεται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης και η κήρυξη της συμφωνίας συμβιβασμού ως εκτελεστής από το δικαστήριο.

4. Για να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει είτε απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, είτε μέσω των αρμοδίων Συλλόγων/Επιμελητηρίων τα εξής:

  (1) Έγγραφο που αποδεικνύει ότι είναι μέλος του αρμόδιου Συλλόγου/Επιμελητηρίου∙
  (2) Υπογραμμένη την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει δημόσια θέση, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία και επίσης ότι δεν βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.
  (3) Αναγνωρισμένο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αυτό ισχύει μόνο για τα μέλη του Κ.Ε.Β.Ε. και Ε.Τ.Ε.Κ.),
  (4) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία∙
  (5) (i) Πιστοποιητικό ότι έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών (αυτό ισχύει μόνο για τα μέλη του Κ.Ε.Β.Ε. και Ε.Τ.Ε.Κ.)
   (ii) Βεβαίωση ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής (αυτό ισχύει μόνο για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα όταν η διαμεσολάβηση αφορά αστική διαφορά άλλη από εμπορική. Όταν η διαμεσολάβηση αφορά εμπορική διαφορά δεν απαιτείται)∙
  (6) Τριάντα ευρώ (€30) βάσει του άρθρου 9 του πιο πάνω νόμου και της Κ.Δ.Π. 126/2013 (το τέλος για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, με διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19.4.2013).
  Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, κάθε τριετία οι διαμεσολαβητές (με εξαίρεση τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα όταν η διαμεσολάβηση αφορά εμπορική διαφορά), προκειμένου να μη διαγραφούν από το Μητρώο Διαμεσολαβητών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι παρακολούθησαν σχετική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

  Μητρώα Διαμεσολαβητών:

  - Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές
  - Μητρωο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές  Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/07/2024 07:46:00 AM

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα