- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

- Κανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

- Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (EΕ) αριθ. 1215/2012 [Κανονισμός «Βρυξέλλες I» (αναδιατύπωση)] την 10η Ιανουαρίου 2015.

- Kανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

- Κανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 4/2009 για τη Διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις ("επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων") ο οποίος κατάργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1348/2000.Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/11/2020 11:06:14 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα