Η Μονάδα Διοίκησης χειρίζεται τα θέματα προσωπικού του Υπουργείου και των Τμημάτων του, συντονίζει θέματα που αφορούν τα αναπτυξιακά έργα / στεγαστικές ανάγκες του Υπουργείου, των Τμημάτων και της Δικαστικής Υπηρεσίας και την αγορά εξοπλισμού και συστημάτων του Υπουργείου και των Τμημάτων. Ασχολείται επιπρόσθετα με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ασκώντας χρέη γραμματείας του Συμβούλιου Προσφορών του Υπουργείου, το οποίο εξετάζει διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το Υπουργείο και από τις Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται σ΄αυτό.

Επίσης, μετέχει στην προετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού του Υπουργείου και συντονίζει οριζόντια θέματα όπως: Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εκθέσεις Επιτρόπου Νομοθεσίας, Παρατηρήσεις Γενικού Ελεγκτή, θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, Χρηματοδοτικά / Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ., εκπαιδεύσεις, θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

Περαιτέρω, ασκεί χρέη γραμματείας των Υπουργικών Επιτροπών στις οποίες προεδρεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

  • Υπουργική Επιτροπή για εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούμενων απαλλοτριώσεων και λήψη απόφασης για την έκδοση ή όχι διαταγμάτων απαλλοτριώσεων.
  • Υπουργική Επιτροπή για εξέταση ιεραρχικών προσφυγών κατά αποφάσεων του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 02/11/2020 12:53:44 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα