ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


  Η ρύθμιση νομικών ζητημάτων και η απονομή της δικαιοσύνης, λόγω της αυξημένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς γίγνεσθαι, απαιτεί την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις άλλες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, τόσο στον τομέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου. Ειδικότερα μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις και τα νομικά εργαλεία με βάση τα οποία διενεργείται η αμοιβαία νομική συνδρομή σε διακρατικό επίπεδο.

  Η Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς που αφορούν στη συνομολόγηση διμερών συμβάσεων νομικής/ δικαστικής συνεργασίας, στη μελέτη και προώθηση της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς διεθνείς Συμβάσεις σε θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς επίσης και στην εφαρμογή τόσο των διμερών και πολυμερών Συμβάσεων, για τις οποίες το Υπουργείο έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή, ή έχει σχετική αρμοδιότητα, όσο και των κοινοτικών εργαλείων νομικής/ δικαστικής συνεργασίας, με τη μορφή του χειρισμού αιτημάτων από ή προς την Κύπρο, με βάση τις πρόνοιες όλων των πιο πάνω.

  Ενδεικτικά, τα αιτήματα για συνεργασία αφορούν επίδοση δικογράφων σε ποινικές υποθέσεις (2019 – 261 αιτήσεις), επίδοση δικογράφων σε αστικές υποθέσεις (2019 – 3,467 αιτήσεις), λήψη μαρτυρίας – έκδοση διαταγμάτων παγοποίησης ή αποκάλυψη τραπεζικών λογαριασμών – άλλη ποινική συνδρομή (2019 – 533 αιτήματα), έκδοση φυγοδίκων (2019 – 22 αιτήσεις), παράδοση ατόμων με βάση το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (2019 – 108 εντάλματα), μεταφορά καταδίκων (2019 – 40 αιτήσεις), επιστροφή απαχθέντων παιδιών (2019 – 19 αιτήσεις), ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο ειδικών υποθέσεων γονικής μέριμνας (2019 – 11 αιτήσεις), αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων (π.χ. διατάγματα διατροφής δυνάμει του Κανονισμού 4/2009 (για το έτος 2019 – 46 αιτήσεις), Συνθήκη Νομικής Συνεργασίας Κύπρου – Ρωσίας για παροχή νομικής συνδρομής Κυρ. Νόμος 172/86 (για το έτος 2019 – 6 αιτήσεις), λήψη προσωρινών μέτρων επιτήρησης στη βάση της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ, Κυρ. Νόμος 121(Ι)/2016 (για το έτος 2019 – 3 αιτήσεις) κ.α.


  Επικοινωνία::

  Αστικά Θέματα:: (+357) 22805928, (+357) 22805932, (+357) 22805973

  Ποινικά Θέματα: (+357) 22805928, (+357) 22805942, (+357) 22805973, (+357) 22805974, (+357) 22805908

  Τηλεομοιότυπο Μονάδας: (+357) 22518328.

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy


Τελευταία Ενημέρωση στις: 27/11/2020 04:54:08 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα