ΑΠΟΣΤΟΛΗ


Οι δραστηριότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκτός των θεμάτων Δημοσίας Tάξεως και Πυροσβεστικής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και ειδικότερα των νομοθεσιών γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης, του δικονομικού δικαίου, ποινικού δικαίου, νομοθετημάτων για τη μεταχείριση αδικοπραγούντων, κλάδων του αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νομοθεσιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό την αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό τους.

- τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων.

- τη μελέτη της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς συμβάσεις, που σχετίζονται με νομικά θέματα και τη συνομολόγηση διμερών Συμβάσεων Νομικής Συνεργασίας με άλλες χώρες, καθώς και την εφαρμογή τους.

- τη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

- την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου για τη διαφύλαξη, συντήρηση και διαχείριση των αρχείων.

- την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Φυλακών και την εφαρμογή της ποινικής πολιτικής και ειδικά της πολιτικής αναφορικά με τη μεταχείριση των παραβατών.

- το συντονισμό, την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν τη Γυναίκα, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή της σ’ όλους τους τομείς της ζωής και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.

- τη διεξαγωγή εγκληματολογικών και συναφών μελετών αναγκαίων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.


Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται από το άρθρο 5 του Περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285. Με βάση το Νόμο η Αστυνομία απασχολείται μέσα και σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας με τη διατήρηση του Νόμου και της Τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί διοικητικά, τμήμα της Αστυνομίας και ακολουθεί την οργανική δομή και τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες που διέπουν την υπόλοιπη Αστυνομία.

Τα καθήκοντα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής και περιουσίας, κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή πάσης φύσεως ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία κτηρίων.Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/11/2020 09:48:30 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα