- Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Νόμους του 2007 έως 2014 (Ν.125(Ι)/2007)

- Δημόσια Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο, Ν. 73(Ι)/2004 και επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

- Δημόσια Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ρύθμισης και Ελέγχου Λαμπρατζιών Νόμος του 2024».

- Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Κανονισμών με τίτλο «οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2024»

- Δημόσια Διαβούλευσης επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμο»

- Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσxεδίου με τίτλο "O περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024"

- Δημόσια Διαβούλευση 1) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023», και 2) Κανονισμοί με τίτλο: «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Κανονισμοί του 2023»

- Δημόσια Διαβούλευση Νομοσxέδιo με τίτλο: «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023»

- Δημόσια Διαβούλευση «ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022»

- Δημόσια Διαβούλευση επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας νόμων του 2007 - 2014»

- Δημόσια Διαβούλευση "Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022"
Τελευταία Ενημέρωση στις: 11/04/2024 12:56:35 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα