Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 15.11.1965. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 40/82. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα κράτη-μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Χάγης.

Μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δημοκρατία ισχύει ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις ("επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων") ο οποίος κατάργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1348/2000.

Τέλος, επίδοση μπορεί να διενεργηθεί και με βάση Διμερή Σύμβαση με Τρίτη χώρα που το προνοεί.

Διαδικασία Επίδοσης και Κοινοποίησης Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις.

Επικοινωνία : (+357) 22805908


Διαδικασίες Επίδοσης και Κοινοποίησης Δικαστικών και Εξωδίκων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 25/07/2022 09:59:42 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα