Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/72 και Τροποποιητικός 91/72. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα Κράτη - Μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Χάγης.

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι να καταργηθεί η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής νομιμοποίησης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και να περιορίζεται μόνο στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας της υπογραφής δημόσιου εγγράφου με την ειδική σφραγίδα "Apostille". Αυτό γίνεται μόνο πάνω σε δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο που περιάπτεται δημόσιο τύπο, όταν αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα- μέλος της Σύμβασης. Κατά το 2019 πιστοποιήθηκαν με Apostille 413,789 έγγραφα.

Hide details for Γενικές ΠληροφοριεςΓενικές Πληροφοριες

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι υπεύθυνο ως Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Νόμοι 50/72. και 91/72).

2. Η εν λόγω Σύμβαση τυγχάνει εφαρμογής επί δημοσίων εγγράφων εκδιδόμενων επί του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν επί του εδάφους του άλλου.

3. Κατάργηση της υποχρέωσης για νομιμοποίηση δημοσίου εγγράφου σημαίνει την πιστοποίηση μόνο της αυθεντικότητας της υπογραφής επί του εγγράφου, της ιδιότητας του ατόμου που έχει υπογράψει και της ταυτότητας της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

4. Το πιστοποιητικό (έντυπο) γνωστό ως ΑPOSTILLE, το οποίο προστίθεται και επικολλάται επί του εγγράφου, ως η μόνη πιστοποίηση κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό του Υπουργείου ώστε το Κυπριακό δημόσιο έγγραφο να αποσταλεί στην αλλοδαπή. Καταβάλλεται τέλος ύψους 5 Ευρώ, σε χαρτόσημα, τα οποία επικολλούνται και ακυρώνονται επί του εντύπου «ΑPOSTILLE». (Σημειώνεται ότι ο πολίτης προμηθεύεται χαρτόσημα από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία).

5. Η Σύμβαση της Χάγης δεν εφαρμόζεται επί εγγράφων εκδιδομένων από διπλωματικούς εκπροσώπους ή προξενικούς λειτουργούς, ως επίσης και επί διοικητικής φύσεως εγγράφων ευθέως αναφερομένων σε εμπορικές ή τελωνειακές επιχειρήσεις.

6. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση με Apostille των εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για αποστολή τους στο εξωτερικό.

7. Αναλυτικότερα, πρωτότυπα δημόσια έγγραφα και πιστοποιητικά σε σχέση με την ιδιότητα ενός πολίτη της Δημοκρατίας όπως, πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου καθώς επίσης και τα δικαστικά έγγραφα, πιστοποιούνται άμεσα από την Κεντρική αρχή χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση πιστοποίηση. Αναφορικά με τα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, Apostille εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις όπου το αντίγραφο του εγγράφου είναι επικυρωμένο αληθινό αντίγραφο του αρχικού και αυτό παράγεται από το Τμήμα/ Αρχή της Δημοκρατίας που έχει εκδώσει το αρχικό έγγραφο.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 7/08/2002, «για σκοπούς πιστοποίησης με Apostille μόνο πρωτότυπα έγγραφα (ή αντίγραφα) που εκδίδονται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα (της Κυπριακής Δημοκρατίας) έναντι πληρωμής σχετικής αμοιβής ως καθορίζεται στους σχετικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους μπορούν να πιστοποιηθούν για σκοπούς της Σύμβασης της Χάγης». Η Σύμβαση δεν έχει σκοπό να δώσει σε ιδιώτες το δικαίωμα να πιστοποιούν οι ίδιοι δημόσια έγγραφα, εκεί όπου δυνάμει σχετικού νόμου που ισχύει για κάθε Τμήμα, την εξουσία για έκδοση αντιγράφων δημοσίων εγγράφων έχει μόνο το σχετικό Τμήμα.

8. Σε σχέση με λογαριασμούς (utility bills), είναι επίσης αντιληπτό από τα πιο πάνω αναφερόμενα, ότι μπορούν να πιστοποιηθούν, νοουμένου ότι αυτά φέρουν υπογραφή/σφραγίδα δημόσιας αρχής ( αφού όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι η αυθεντικότητα της υπογραφής κλπ της δημόσιας αρχής που πιστοποιείται).

9. Έγγραφα ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, να παραπέμπονται για πιστοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Σημειώνεται ότι, τα υπόψη έγγραφα θα πρέπει προηγουμένως να παρουσιάζονται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου, για πιστοποίηση της υπογραφής που φέρει το έγγραφο και ακολούθως στην Επαρχιακή Διοίκηση για πιστοποίηση της υπογραφής και της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου.

10. Μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων δεν πιστοποιούνται με σφραγίδα Apostille. Τα πρωτότυπα (αρχικά ή πιστά αντίγραφα) έγγραφα, που εξέδωσαν οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται για την σφραγίδα Apostille και μετά να τυγχάνουν μετάφρασης από Ορκωτό Μεταφραστή σύμφωνα με το μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών. Στη συνέχεια δεν θα απαιτείται η σφραγίδα Apostille της μετάφρασης, καθότι το Apostille του πρωτότυπου εγγράφου θα έχει ήδη μεταφραστεί στην αιτούμενη γλώσσα.

11. Πιστοποίηση της γνησιότητας ξένων εγγράφων, όπως διαβατήριων ή πιστών αντιγράφων τους ή μεταφράσεις αυτών που τυχόν έγιναν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από Ορκωτό Μεταφραστή, δεν μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε Κυπριακή Αρχή. Εξυπακούεται ότι επί τέτοιων εγγράφων δεν είναι δυνατό να διενεργείται πιστοποίηση με Apostille.

12. Πιστοποιήσεις Δημοσίων Εγγράφων διενεργούνται και στα ΚΕΠ/ ΚΕ.ΠΟ.

13. Επισημαίνεται ότι στα ΚΕ.ΠΟ., δεν διενεργούνται πιστοποιήσεις Apostille σε ιδιωτικά έγγραφα και επί ενόρκων δηλώσεων, οι περιπτώσεις αυτές θα παραπέμπονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία πιστοποίησης εγγράφων με τη Σφραγίδα Apostille, επί Ιδιωτικών Εγγράφων, Ενόρκων Δηλώσεων με παραρτήματα και Εγγράφων του Εφόρου Εταιρειών, έχει επεκταθεί στο ΚΕΠ Πάφου από 03/04/2023 ( (Ανακοίνωση ΤΔΔΠ ημερ. 30/03/2023) στα ΚΕΠ Κολοσσίου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου από 26/06/2023 (Ανακοίνωση ΤΔΔΠ ημερ. 22/06/2023) και στα ΚΕΠ Λευκωσίας 1, Λευκωσίας 2, Λάρνακας και Αμμοχώστου από 20/07/2023 (Ανακοίνωση ΤΔΔΠ ημερ. 18/07/2023). Τα Κ.Ε.Π.Ο. εξακολουθούν να παρέχουν την υπηρεσία πιστοποίησης εγγράφων με τη Σφραγίδα Apostille, μόνο για δημόσια έγγραφα.

14. Χαρτόσημα διατίθενται μόνο στα κατά τόπους Ταχυδρομεία (δεν διατίθενται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

15. Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από το Τμήμα Πιστοποιήσεων Apostille του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, είναι Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:00 -15:00. Διευκρινίζεται ότι η εξυπηρέτηση παρέχεται μέχρι τις 15:00, όμως η παροχή αριθμού σειράς αναμονής τερματίζεται στις 14:00, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για διεκπεραίωση των εγγράφων των πολιτών που είναι σε αναμονή. Σημειώνεται ότι οι ώρες λειτουργίας του Τμήματος Πιστοποιήσεων Apostille Λεμεσού είναι 8:00 - 13:30 για τοποθέτηση των εγγράφων στο κιβώτιο, όμως η εξυπηρέτηση του κοινού που αναμένει τα έγγραφα που ήδη τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο, διαρκεί μέχρι η ώρα 15:.00. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν κατά του Covid-19.

16. Λεπτομερείς και αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στο συνημμένο Οδηγό Πιστοποίησης Εγγράφων.

Επικοινωνία:

Πιστοποιήσεις Εγγράφων (Apostille) Λευκωσία: +357 22805998/924/967

Πιστοποιήσεις Εγγράφων (Apostille) Λεμεσού : +357 25345650, +357 25345651

Διεύθυνση:

Τμήμα Πιστοποιήσεων Λευκωσίας: Έναντι Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 122, 1461 Λευκωσία.

Τμήμα Πιστοποιήσεων Λεμεσού (συστεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού): Σπύρου Αραούζου 21,1ος όροφος, 3036 Λεμεσός.


- Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων από την Υποχρέωση Επισημείωσης Apostille βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/1191Κυρωτικός Νόμος 1972_1_050.pdf

Κυρωτικός Νόμος 1972_1_091.pdf

Πρακτικό Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση.pdf

Σύμβαση της Χάγης 05101961.pdf

Οδηγός Πιστοποίησης Εγγράφων 5-10-20.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30.03.23.ΕΝΑΡΞΗ APOSTILLE ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ APOSTILLE ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 22.06.2023.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ APOSTILLE ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΕΠ.pdf


Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/07/2023 07:17:37 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα