- Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022.

- Ο Περί Ενοικιοστασίου Νόμος Κ.Δ.Π. 120/2019.

- Ο Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012.

- Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που συνομολογήθηκε στη Χάγη.

- Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, η οποία συνομολογήθηκε στη Χάγη την 1 και 2 1971 (Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 11/76).

- Σύμβαση περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 10.6.1958.

- Νόμος 121(Ι)/2000 που προνοεί για την Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων.

- Σύμβαση επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή, που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20.6.1956. Κυρωτικός Νόμος 50/78.

- Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 μέχρι 2008 (Ν.216/90) όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- O περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο Αρ. 133(Ι) του 2004,

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Έκδοση Φυγοδίκων Νόμο 97 του 1970, Νόμο 23 του 1979 (Πρόσθετο Πρωτόκολλο), Νόμο 17 του 1984 (Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο).

- Ο Περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης της Εκτέλεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ποινικές Υποθέσεις οι οποίες επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Ν.67(Ι)/2014).

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρ. Νόμος 14/1986) και Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρ. Νόμος 12(ΙΙΙ)/2001) που κυρώθηκε με το Νόμο 14/1986 και Πρόσθετο Πρωτόκολλο.

- Σύμβαση Περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 15.11.1965. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 40/82.

- Σύμβαση Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/72 και Τροποποιητικός 91/72.Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/03/2022 09:37:31 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα