ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Μάϊου 2019 το Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς για διάρκεια πέντε ετών, με ετήσια αξιολόγηση. Το εθνικό οριζόντιο σχέδιο δράσης στοχεύει στη βελτίωση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος μέσα από συντονισμένες δράσεις σε 6 βασικούς πυλώνες:

Την πρόληψη η οποία στοχεύει στη μείωση των ευκαιριών διαφθοράς και στην αποτροπή των αιτιών της

Την εκπαίδευση με το σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, δομών και μέσων,

Την ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς και των αντιλήψεων της κοινωνίας στα σχετικά θέματα, όπως είναι η ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνίας για απαίτηση χρηστής διαχείρισης και λογοδοσίας, η ώθηση της κοινωνίας να αντιστέκεται και να προλαμβάνει τη διαφθορά και η ενδυνάμωση του πλαισίου συμμετοχής μη κρατικών φορέων,

Τον νομοθετικό και διαρθρωτικό εκσυγχρονισμό με την ενίσχυση και αξιοποίηση του νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς, με στόχο τη θωράκιση της δικαιοσύνης ενισχύοντας τα εργαλεία καταπολέμησης της διαφθοράς και την επίτευξη αποτελεσματικότερων και ταχύτερων διαδικασιών,

Την καταστολή με την αποτελεσματική επιβολή μέτρων κατά της διαφθοράς, την αύξηση της εμπιστοσύνης για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων κατά της διαφθοράς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις,

Την παρακολούθηση με την αυξημένη συμμόρφωση σε κανόνες χρηστής διοίκησης και ενισχυμένη λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι η ενδυνάμωση συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, η αναθεώρηση και ενημέρωση συστημάτων, διαδικασιών και θεσμικών συμπεριφορών που παρακωλύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τη λογοδοσία, ο έλεγχος συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα λογοδοσίας και η ενίσχυση των επαγγελματικών προτύπων σε όλους τους φορείς και τις Υπηρεσίες του δημοσίου.

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Οδηγός Σχεδίου Παροχής Κινήτρων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για εφαρμογή του προτύπου ISO 37001

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α.docxΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α.docxΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β (1).docxΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β (1).docx

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/06/2024 11:08:01 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα