Κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει:

Ι. Πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση και δομή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Υπουργείο» και «Οργανωτική Δομή».

ΙΙ. Πληροφορίες αναφορικά με τις Νομοθεσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Νομοθεσία».

ΙΙΙ. Πληροφορίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Υπουργείο» και «Αρμοδιότητες» και επίσης και στην Επικεφαλίδα «Τομείς» όπου φαίνονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του κάθε τομέα του Υπουργείου μας.

ΙV. Πληροφορίες αναφορικά με το προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας)  οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα μας κάτω από την Επικεφαλίδα «Υπουργείο» και «Ανθρώπινο Δυναμικό»

V. Πληροφορίες αναφορικά με τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 και για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών. Επίσης, τα Μητρώα Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές και για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Τομείς» «Μονάδα Νομικών Θεμάτων» «Διαμεσολάβηση».

VI. Πληροφορίες και έντυπα αναφορικά με τη Σύμβαση για τις Αστικές πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών για την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες και τα έντυπα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κάτω από τις Επικεφαλίδες «Τομείς»  «Τομέας Δικαιοσύνης»  «Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας»  «Γονική Μέριμνα» «Απαγωγή Τέκνου».

VII. Πληροφορίες αναφορικά με την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κάτω από τις Επικεφαλίδες «Τομείς»  «Τομέας Δικαιοσύνης»  «Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας»  «Αναγνώριση Αποφάσεων».

VIII. Πληροφορίες αναφορικά με τη Σύμβαση επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20/6/1956 και κυρώθηκε με το Ν. 50/78 καθώς πληροφορίες και αιτήσεις για τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 4/2009 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων και τη Συνεργασία σε θέματα Υποχρεώσεων Διατροφής. Οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κάτω από τις Επικεφαλίδες «Τομείς»  «Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας»  «Αστικά Θέματα»  «Διατάγματα Διατροφής».

IX. Κατάλογό των Οργανώσεων Μελών του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) και του Συμβούλιου του του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Τομείς» «Τομέας Διοίκησης και Ισότητας Φύλων» «Μονάδα Ισότητας των Φύλων» «Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)».

X. Πληροφορίες, τα Σχέδια και τις σχετικές αιτήσεις για τις Επιχορηγήσεις που δίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είτε υπό μορφή ετήσιας χορηγίας σε Γυναικείες Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Ισότητας των Φύλων ή για Προγράμματα-Δράσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της Ισότητας. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Τομείς» «Τομέας Διοίκησης και Ισότητας Φύλων» «Μονάδα Ισότητας των Φύλων» «Επιχορήγηση Οργανώσεων».

XI. Πληροφορίες για την Πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα, τον Εκσυγχρονισμό και Αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, την Τρομοκρατία, το Κυβερνοέγκλημα, την Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων και την Διαφάνεια και Πρόληψη της Διαφθοράς οι οποίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Τομείς» «Τομέας Δημοσίας Τάξεως»

XII. Πληροφοριακά Δελτία σχετικά με α) τη διασυνοριακή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, β)τη νομική αρωγή στην Κύπρο γ) τα νομικά επαγγέλματα στην Κύπρο, δ) με την εξάλειψη των Διακρίσεων τα οποία είναι προσβάσιμα στην Επικεφαλίδα «Εκδόσεις/Στατιστικά» «Εκδόσεις ΥΔΔΤ»

XIII. Πληροφορίες αναφορικά με τις Πιστοποιήσεις “APOSTILLE” και την Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων από την Υποχρέωση Επισημείωσης Apostille βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/1191 οι οποίες είναι προσβάσιμες στην αρχική σελίδα ιστοσελίδα του ΥΔΔΤ στις ομότιτλες αναρτήσεις

XIV. Η Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά των Διακρίσεων σε Τομείς του Κοινοτικού Κεκτημένου και η Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Εφαρμογή των Συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού οι οποίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Εκδόσεις/Στατιστικά» «Άλλα Έγγραφα/Μελέτες»

XV. Πληροφορίες αναφορικά με τη Διαδικασία Επίδοσης και Κοινοποίησης Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσβάσιμες στην Επικεφαλίδα «Τομείς» «Μονάδα Νομικών Θεμάτων» «Κλάδος Επίδοσης Δικογράφων σε Διασυνοριακές Υποθέσεις».

XVI. Πληροφορίες αναφορικά με την προκύρυξη θέσεων εργασίας που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου κάτω από την Επκεφαλίδα «Ενημέρωση» «Θέσεις Εργασίας»

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/12/2020 02:20:35 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα