Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή, που συνομολογήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20.6.1956. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/78. Για την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Χωρών.

Σκοπός της Σύμβασης είναι: η διευκόλυνση της διεκδικήσεως διατροφής από κάποιο πρόσωπο που δικαιούται διατροφής (απαιτών) από κάποιο άλλο πρόσωπο που οφείλει διατροφή (καθ’ ου η απαίτηση) και το οποίο βρίσκεται σε άλλη χώρα.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Δημοκρατία δεσμεύεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. με αρ. 4/2009 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων και τη Συνεργασία σε θέματα Υποχρεώσεων Διατροφής, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2011.

Show details for Γενικές Πληροφορίες Γενικές Πληροφορίες

Κεντρική Αρχή

  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
  Λεωφ. Αθαλάσσης 125
  1461 Λευκωσία
  Κύπρος

Σημεία Επαφής:
  Κα. Τροοδία Διονυσίου
  Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
  τηλ.: (+357) 22805932
  φαξ: (+357)22518328
  ηλ. ταχυδρομείο: tdionysiou@mjpo.gov.cy
   Κα. Κωνσταντίνα Σοφοκλέους
   Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
   Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
   τηλ.: (+357) 22805973
   φαξ: (+357) 22518328
   ηλ. ταχυδρομείο: csophocleous@mjpo.gov.cy
  Hide details for Σχετικοί σύνδεσμοιΣχετικοί σύνδεσμοι

  - Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης

  - Πρωτόκολλο της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου

  - Σύμβαση της Χάγης


  Show details for Διαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεσΔιαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης διατροφής προς άλλα Κράτη Μέλη μέσω του Κανονισμού 4/2009

  Γενικές Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των Αιτήσεων:

  Show details for Α. Αίτηση για την Αναγνώριση, Κήρυξη της Εκτελεστότητας ή τηΑ. Αίτηση για την Αναγνώριση, Κήρυξη της Εκτελεστότητας ή την Εκτέλεση Απόφασης για θέματα Υποχρεώσεων Διατροφής (Παράρτημα VI)

  Show details for Β. Αίτηση για τη λήψη ή την Τροποποίηση Αποφάσεως για θέματα Β. Αίτηση για τη λήψη ή την Τροποποίηση Αποφάσεως για θέματα Υποχρεώσεων Διατροφής (Παράρτημα VII)

  Show details for Διαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεσΔιαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης διατροφής προς Κράτη εκτός της ΕΕ

  Show details for Διαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεσΔιαδικασίες συμπλήρωσης αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης διατροφής από άλλα Κράτη Μέλη
  Information services survey  Σχετικά Αρχεία


  Πρότυπο Ένορκής Δήλωσης 1 En.doc

  Πρότυπο Ένορκης Δήλωσης 2 En.doc

  Πρότυπο Ένορκης Δήλωσης για Ενήλικες.doc

  Πρότυπο Ένορκης Δήλωσης Ελληνικά.doc

  Παράρτημα IV.pdf

  Παράρτημα V.pdf

  Παράρτημα VI.pdf

  Παράρτημα VII.pdf

  Παράρτημα Ι.pdf

  Παράρτημα ΙΙ.pdf

  Παράρτημα ΙΙΙ.pdf

  ocx Application for Recognition_ Αίτηση Αναγνώριση_Εκτέλεσης Διατροφής.docx

  ocx Restricted Information on the Applicant_Βασικές Πληροφορίες Αιτητή.docx

  ocx Statement of Enforceability of a Decision_ Δήλωση Εκτελεστότητας Απόφασης.docx

  ocx Statement of Proper Notice_Δήλωση σε περίπτωση απουσίας υπόχρεου στη απόφαση.docx

  ocx Status of Application Report_Έκθεση ΕνημερωσήςΠρoόδου Αίτηση.docx

  lsx Πίνακες Καθυστερημένων Οφειλών_ για Σύμβαση Χαγής 2007.xlsx

  lsx Πίνακες Καθυστερημένων Οφειλών.xlsx

  Transmittal form Annex 1.pdf

  ocx Financial Circumstances Form _ Οικονομική Κατάσταση Αιτητή 29122020.docx

  ocx Abstract of a Decision_Περιγραφή Απόφασης.docx


  Τελευταία Ενημέρωση στις: 31/05/2022 01:34:10 PM

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα