Περισσότερες Πληροφορίες για τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 στον ακόλουθο σύνδεσμο https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards

Για διευκόλυνση της εγγραφής και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο Νόμος 121(Ι)/2000 και ο Τροποποιητικός Νόμος 130(Ι)/2000 Ο Περί Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεση) Νόμος (ΚΕΦ. 10). Ο Νόμος που προνοεί για την Αναγνώριση, Εγγραφή και Εκτέλεση Αποφάσεων Αλλοδαπών Δικαστηρίων, στον οποίο καθορίζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως η αρμόδια αρχή και καλύπτει οποιαδήποτε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που είναι απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού σώματος ή οργάνου ξένης χώρας με την οποία η Δημοκρατία συνδέεται με Συνθήκη για το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και η οποία απόφαση είναι εκτελεστή στη χώρα στην οποία εκδίδεται.Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Δημοκρατία δεσμεύεται με τον Κανονισμό της Ε.Ε. με αρ. 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (EΕ) αριθ. 1215/2012 [Κανονισμός «Βρυξέλλες I» (αναδιατύπωση)] την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο νέος αυτός Κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις αγωγές που ασκούνται, στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται ή καταγράφονται και τους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίνονται ή συνάπτονται κατά ή μετά την 10η Ιανουαρίου 2015. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 συνεχίζει να διέπει τις αποφάσεις που εκδίδονται σε αγωγές που ασκήθηκαν, τα δημόσια έγγραφα που εκδόθηκαν ή καταγράφηκαν και τους δικαστικούς συμβιβασμούς που εγκρίθηκαν ή συνήφθησαν πριν από την 10η Ιανουαρίου 2015 και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού.

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες για Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στη βάση του Κανονισμό (EΕ) αριθ. 1215/2012 [Κανονισμός «Βρυξέλλες I» (αναδιατύπωση)], εφαρμόζονται απευθείας από τα Αρμόδια Δικαστήρια της Δημοκρατίας.


Show details for Διαδικασίες Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων στη βάση ΔΔιαδικασίες Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων στη βάση Διμερής Συμφωνίας με άλλα Κράτη
Information services surveyΣχετικά Αρχεία


Κανονισμός 44_2001 Αναγνώριση_Εκτέλεση Αποφάσ_Αστικές_Εμπορ_Υποθ..pdf

Κανονισμός 280_2009 Τροπ. 44_2001 Αναγνώρ_ Εκτέλεση Αποφάσ..pdf

New-York-Convention-E.pdf

1976_1_011.pdf


Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/06/2022 11:26:37 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα