Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 25.10.1980. Για την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές των άλλων συμβαλλόμενων μερών. Η εν λόγω Σύμβαση ισχύει μεταξύ της Δημοκρατίας και των πιο κάτω κρατών, για τις οποίες η Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι αποδέχεται την προσχώρηση τους.

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=24

Περισσότερες πληροφορές σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης της 25ής Οκτωβρίου του 1980 πατήστε εδώ.

Σκοπός της Σύμβασης είναι:

α) να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή των παιδιών που παράνομα μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη, και

β) να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα φύλαξης και επικοινωνίας βάσει της νομοθεσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους γίνονται σεβαστά στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

Έντυπα υποβολής αίτησης για την επιστροφή παιδιού ή για την εξασφάλιση επικοινωνίας με βάση την πιο πάνω Σύμβαση διατίθενται πιο κάτω.

Επίσης, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ισχύει ο Kανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

Πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες σε περίπτωση διασυνοριακής απαγωγής τέκνων

Show details for Δικαιώματα και Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση διασυΔικαιώματα και Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση διασυνοριακής απαγωγής τέκνου από γονέα

Show details for Γονική ΜέριμναΓονική Μέριμνα

Show details for Νόμιμη μετακίνηση παιδιούΝόμιμη μετακίνηση παιδιού

Hide details for Μετακίνηση χωρίς συγκατάθεσηΜετακίνηση χωρίς συγκατάθεση

Η μετακίνηση και κατακράτηση ενός παιδιού από τον ένα γονέα σε κράτος άλλο από αυτό της συνήθους διαμονής του, χωρίς τη συναίνεση /συγκατάθεση του άλλου γονέα, ενεργοποιεί τις πρόνοιες της Σύμβασης της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών του 1980 στην οποία η Κυπριακή Δημοκρατία προσχώρησε στις 4 Νοεμβρίου 1994. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή της Σύμβασης.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction

Ο όρος «γονική απαγωγή» περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες το ανήλικο τέκνο, το οποίο διαμένει μόνιμα σε ένα κράτος, είτε μεταφέρεται από τον ένα γονέα του σε άλλο κράτος χωρίς τη γνώση και συναίνεση του άλλου γονέα είτε μετακινείται αρχικά με την συγκατάθεση του (νόμιμη μετακίνηση) για ορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο σκοπό αλλά στη συνέχεια, με τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος, ο γονέας αρνείται να επιστρέψει το ανήλικο παιδί στο κράτος στο οποίο διέμενε. Η Σύμβαση αφορά μόνο περιπτώσεις παιδιών κάτω των 16 ετών και ισχύει μόνο ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα σε αυτή κράτη.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24

Σκοπός της Σύμβασης είναι να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή των παιδιών και να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα φύλαξης και επικοινωνίας βάσει της νομοθεσίας ενός Συμβαλλόμενου κράτους γίνονται σεβαστά στα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα κράτη.

Έντυπα υποβολής αίτησης για την επιστροφή παιδιού ή για την εξασφάλιση επικοινωνίας με βάση την πιο πάνω Σύμβαση διατίθενται πιο κάτω.Κεντρική Αρχή
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
Λεωφ. Αθαλάσσης 125
1461 Λευκωσία
Κύπρος

  Σημείο Επαφής:
   Κα. Τροοδία Διονυσίου
    Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
    τηλ.: (+357) 22805932
    φαξ: (+357)22518328
    ηλ. ταχυδρομείο: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  Σχετικά Έντυπα:

  - Γενικές Πληροφορίες αναφορικά με το θέμα των γονικών απαγωγών ανηλίκων

  - Λίστα με Έγγραφα Αίτησης

  - List of Documents

  - Αίτηση Επικοινωνίας

  - Access Form

  - Αίτηση Επιστροφής

  - Return Form

  - Εξουσιοδότηση

  - Authorisation

  Show details for Ποιοι κανόνες της ΕΕ ισχύουν στις διασυνοριακές υποθέσεις αΠοιοι κανόνες της ΕΕ ισχύουν στις διασυνοριακές υποθέσεις απαγωγών

  Show details for Πώς συμβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ στην πρόληψη της απαγωγής πΠώς συμβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ στην πρόληψη της απαγωγής παιδιών;

  Show details for Πώς μπορεί ένας γονέας να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέΠώς μπορεί ένας γονέας να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέντος παιδιού του;

  Show details for Μπορεί το δικαστήριο της χώρας στην οποία μεταφέρθηκε το παΜπορεί το δικαστήριο της χώρας στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί που έχει απαχθεί να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού;

  Show details for Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι αυτομάτως εκτελεστή;Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι αυτομάτως εκτελεστή;

  Show details for ΑναδιατύπωσηΑναδιατύπωση

  Show details for Γονική Αρπαγή / Κατακράτηση Παιδιού και Ποινική Πτυχή του θέΓονική Αρπαγή / Κατακράτηση Παιδιού και Ποινική Πτυχή του θέματος (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
  Information services survey  Σχετικά Αρχεία


  Γενικές πληροφορίες γονικών απαγωγών ανήλικων παιδιών.pdf

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - gr.doc

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - gr.doc

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - gr.doc

  Λιστα με Εγγραφα Αιτησης.pdf

  Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών.pdf


  Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/09/2021 09:32:43 AM

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα