Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 25.10.1980. Για την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ορισθεί ως Κεντρική Αρχή και συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές των άλλων συμβαλλόμενων μερών. Η εν λόγω Σύμβαση ισχύει μεταξύ της Δημοκρατίας και των πιο κάτω κρατών, για τις οποίες η Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι αποδέχεται την προσχώρηση τους.

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=24

Περισσότερες πληροφορές σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης της 25ής Οκτωβρίου του 1980 πατήστε εδώ.

Σκοπός της Σύμβασης είναι:

α) να διασφαλίσει την άμεση επιστροφή των παιδιών που παράνομα μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα κράτη, και

β) να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα φύλαξης και επικοινωνίας βάσει της νομοθεσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους γίνονται σεβαστά στα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

Έντυπα υποβολής αίτησης για την επιστροφή παιδιού ή για την εξασφάλιση επικοινωνίας με βάση την πιο πάνω Σύμβαση διατίθενται πιο κάτω.

Επίσης, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ισχύει ο Kανονισμός της Ε.Ε. με αρ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

Πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες σε περίπτωση διασυνοριακής απαγωγής τέκνων

Show details for Δικαιώματα και Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση διασυΔικαιώματα και Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση διασυνοριακής απαγωγής τέκνου από γονέα

Show details for Γονική ΜέριμναΓονική Μέριμνα

Hide details for Νόμιμη μετακίνηση παιδιούΝόμιμη μετακίνηση παιδιού

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο ένας γονέας να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα;
Ένας γονέας μπορεί να μετακινήσει νομίμως το παιδί σε άλλο κράτος χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα, εάν ο γονέας που μετακινεί ασκεί την αποκλειστική γονική μέριμνα για το παιδί.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος;
Όταν και οι δύο γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα για το ανήλικο, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του άλλου γονέα για να μετακινηθεί ένα παιδί σε άλλο κράτος. Η μετακίνηση χωρίς τη συναίνεση αποτελεί και ποινικό αδίκημα στην Κύπρο, με βάση τον Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154.

Εάν ο άλλος γονέας δεν συναινεί στη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, παρότι αυτή είναι επιβεβλημένη, πώς μπορεί το παιδί να μετακινηθεί νομίμως σε άλλο κράτος;
Η μετακίνηση ενός παιδιού σε άλλο κράτος όταν δεν υπάρχει η συναίνεση του ενός γονέα που ασκεί γονική μέριμνα, μπορεί να γίνει με σχετική απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για την προσωρινή (π.χ. διακοπές, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.) και τη μόνιμη μετακίνηση; Κατά περίπτωση, σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα σχετικά έντυπα συγκατάθεσης.
Όταν δεν υπάρχει συναίνεση για την προσωρινή ή τη μόνιμη μετακίνηση, απαιτείται απόφαση του Δικαστηρίου. Όταν υπάρχει συναίνεση, δεν υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο που να δίδεται αυτή η συναίνεση.

https://e-justice.europa.eu/content lawful removal of the child-289-cy-el.do?member=1

https://e-justice.europa.eu/content lawful removal of the child-289-el.do?init=true


Show details for Μετακίνηση χωρίς συγκατάθεσηΜετακίνηση χωρίς συγκατάθεση


Κεντρική Αρχή
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
Λεωφ. Αθαλάσσης 125
1461 Λευκωσία
Κύπρος

  Σημείο Επαφής:
   Κα. Τροοδία Διονυσίου
    Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας
    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
    τηλ.: (+357) 22805932
    φαξ: (+357)22518328
    ηλ. ταχυδρομείο: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  Σχετικά Έντυπα:

  - Γενικές Πληροφορίες αναφορικά με το θέμα των γονικών απαγωγών ανηλίκων

  - Λίστα με Έγγραφα Αίτησης

  - List of Documents

  - Αίτηση Επικοινωνίας

  - Access Form

  - Αίτηση Επιστροφής

  - Return Form

  - Εξουσιοδότηση

  - Authorisation

  Show details for Ποιοι κανόνες της ΕΕ ισχύουν στις διασυνοριακές υποθέσεις αΠοιοι κανόνες της ΕΕ ισχύουν στις διασυνοριακές υποθέσεις απαγωγών

  Show details for Πώς συμβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ στην πρόληψη της απαγωγής πΠώς συμβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ στην πρόληψη της απαγωγής παιδιών;

  Show details for Πώς μπορεί ένας γονέας να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέΠώς μπορεί ένας γονέας να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέντος παιδιού του;

  Show details for Μπορεί το δικαστήριο της χώρας στην οποία μεταφέρθηκε το παΜπορεί το δικαστήριο της χώρας στην οποία μεταφέρθηκε το παιδί που έχει απαχθεί να αρνηθεί την επιστροφή του παιδιού;

  Hide details for Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι αυτομάτως εκτελεστή;Η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι αυτομάτως εκτελεστή;

  Η τελική απόφαση του δεύτερου δικαστηρίου (χώρας προέλευσης) αναγνωρίζεται αυτομάτως και είναι εκτελεστή στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ χωρίς να απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας της («κατάργηση του exequatur»), υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαστής έχει εκδώσει το σχετικό Πιστοποιητικό που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό .

  https://e-justice.europa.eu/content parental child abduction-309-el.do

  Show details for ΑναδιατύπωσηΑναδιατύπωση

  Hide details for Γονική Αρπαγή / Κατακράτηση Παιδιού και Ποινική Πτυχή του θέΓονική Αρπαγή / Κατακράτηση Παιδιού και Ποινική Πτυχή του θέματος (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

  Η Αστυνομία έχει την ευθύνη για διευκόλυνση της επιστροφής παρανόμως μετακινηθέντων παιδιών μέσω του Ποινικού Δικαίου. Σε περίπτωση καταγγελίας από επηρεαζόμενο γονέα για αρπαγή/κατακράτηση παιδιού από πρόσωπο που ασκεί νόμιμη κηδεμονία (κατά κανόνα τον άλλο γονέα), η Αστυνομία διερευνά τα ακόλουθα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα:

  α) Αρπαγή παιδιού από το νόμιμο κηδεμόνα του (Άρθρα 245Α, 248 Ποινικού Κώδικα)

  β) Κατακράτηση παιδιού παράνομα εκτός των ορίων της Δημοκρατίας (Άρθρο 248Α Ποινικού Κώδικα)

  Και στα δύο αυτά αδικήματα υπάρχει το στοιχείο της μεταφοράς του παιδιού εκτός ορίων της Δημοκρατίας, ενώ όσον αφορά στο (β) (Άρθρο 248Α), η μεταφορά του έχει γίνει για συγκεκριμένη περίοδο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που ασκεί κοινή κηδεμονία και υπάρχει παράνομη κατακράτηση κατόπιν εκπνοής της συγκεκριμένης περιόδου. Βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας, παιδί θεωρείται ανήλικο πρόσωπο έως 16 χρόνων.

  Η διαδικασία που ακολουθεί η Αστυνομία στις περιπτώσεις αυτές, είναι η ακόλουθη:

  Αφού γίνει καταγγελία από τον επηρεαζόμενο γονέα στο επαρχιακό ΤΑΕ, γίνονται διευθετήσεις για τοποθέτηση των στοιχείων του παιδιού και του γονέα - απαγωγέα στο Κατάλογο Απαγορευμένων Προσώπων
  (STOP-LIST /ALERT LIST).

  Αν και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες ότι το παιδί έχει μεταφερθεί ή κατακρατηθεί σε άλλη χώρα, ειδοποιείται σχετικά το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL για την απαραίτητη συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο της INTERPOL στη χώρα στην οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχει μεταφερθεί ή κατακρατηθεί το παιδί.

  Με την έκδοση εθνικού εντάλματος σύλληψης εναντίον του γονέα - απαγωγέα και αφού εξασφαλιστεί σχετική έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα για να καταζητηθεί διεθνώς ή με την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα, μέσω της INTERPOL, για τη σύλληψη του γονέα - απαγωγέα, με σκοπό την έκδοση ή παράδοση του στις Κυπριακές Αρχές.

  Ζητείται, επίσης, από την INTERPOL η έκδοση ερυθράς αγγελίας για το καταζητούμενο πρόσωπο (RED NOTICE) και κίτρινης αγγελίας για το ελλείπον/ανήλικο πρόσωπο (YELLOW NOTICE). Για την έκδοση κίτρινης αγγελίας όσον αφορά το ανήλικο πρόσωπο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση του επηρεαζόμενου γονέα. Σημειώνεται ότι για την έκδοση της Κίτρινης Αγγελίας είναι απαραίτητη και η προσκόμιση φωτογραφίας του παιδιού.

  Στις περιπτώσεις όπου ο γονέας - απαγωγέας έχει καταφύγει σε κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτη χώρα), ενημερώνεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι για να καταστεί δυνατή η σύλληψη με σκοπό την έκδοση φυγόδικου που καταζητείται από τις Κυπριακές Αρχές θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δυο χωρών, συμφωνία για έκδοση φυγοδίκων.

  Στις περιπτώσεις που το παιδί έχει μεταφερθεί σε Συμβαλλόμενο στη Σύμβαση της Χάγης κράτος, ενημερώνεται ο επηρεαζόμενος γονέας ότι παράλληλα με τις όποιες ποινικές/αστυνομικές έρευνες, έχει τη δυνατότητα υποβολής και σχετικής αίτησης, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για την έναρξη της αστικής διαδικασίας με βάση τη Σύμβαση της Χάγης.

  Information services survey  Σχετικά Αρχεία


  Γενικές πληροφορίες γονικών απαγωγών ανήλικων παιδιών.pdf

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - gr.doc

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - gr.doc

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - gr.doc

  Λιστα με Εγγραφα Αιτησης.pdf

  Σύμβαση για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών.pdf


  Τελευταία Ενημέρωση στις: 08/09/2021 09:32:43 AM

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα