1. Η Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβερνητικής Πολιτικής, η οποία προωθείται μέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ).

2. Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποτελεί την Κυβερνητική Υπηρεσία που φέρει την κύρια ευθύνη της διαμόρφωσης, συντονισμού και εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα έμφυλης ισότητας καθώς και της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων.

3. Ταυτόχρονα, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το οποίο προεδρεύεται από την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 76.789 και ημερομηνία 23/4/2014.

4. Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2005, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Μονάδα Ισότητας) ορίστηκε αρμόδια αρχή για την έκδοση Πιστοποιητικών Συμβατότητας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική για την Ισότητα των φύλων για όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Ειδικότερα, η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης, περιλαμβανομένου του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών του Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της Ισότητας ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025, της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2023 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκαν το 2015 με ορίζοντα επίτευξης το 2030.

6. Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο βασικούς στόχους:
(α) την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της Ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου, και
(β) την εμπέδωση της αρχής της Ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της Ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές.

Hide details for Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ)


1. Βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της πολιτικής αυτής αποτελεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), ο οποίος συστάθηκε με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1194 και τελεί υπό την Προεδρία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 76.789 και ημερομηνία 23/4/2014.

2. Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τρία συλλογικά σώματα, (α) το Συμβούλιο, (β) την Εθνική Επιτροπή, (γ) τη Διϋπουργική Επιτροπή, καθώς και τη Γραμματεία.

3. Το Συμβούλιο του ΕΜΔΓ αποτελείται από 20 οργανώσεις - μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν γυναικείες, συνδικαλιστικές και άλλες Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων 2 Τουρκοκυπριακές γυναικείες οργανώσεις. Η Εθνική Επιτροπή του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας αποτελείται από 70 οργανώσεις.

-Κατάλογος Οργανώσεων Μελών Συμβουλίου Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
-Κατάλογος Οργανώσεων Μελών Εθνικής Επιτροπής Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
-Λειτουργοί Ισότητας στα Υπουργεία - Υφυπουργεία 


Show details for Επιχορήγηση ΟργανώσεωνΕπιχορήγηση Οργανώσεων

Hide details for Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, 2019Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, 2019-2023


1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προχώρησε, με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη, στην ετοιμασία του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου, 2019 (Αρ. Απόφασης 88.164).
2. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα ετοιμάστηκε στη βάση εισηγήσεων/προτάσεων που υπέβαλαν τα Υπουργεία, διάφοροι Φορείς Ισότητας, περιλαμβανομένης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκά/ Ερευνητικά Κέντρα και Γυναικείες και Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά βασικούς στόχους προτεραιότητας:

(α) Καταπολέμηση της έμφυλης Βίας/Συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,
(β) Ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων
(γ) Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου
(δ) Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών
(ε) Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας- Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
(στ) Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων.
(ζ) Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Γυναικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

4. Αρμόδιος Μηχανισμός Παρακολούθησης της εφαρμογής/υλοποίησης των εκάστοτε Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο καταρτίζει τα εν λόγω Σχέδια και τα υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

5. H Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως παρακολουθεί και καταγράφει σε συστηματική βάση την πρόοδο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023 μέσω συλλογής στοιχείων και πληροφοριών από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία/Υπηρεσίες/Φορείς και καταρτίζει Τελική Έκθεση Αξιολόγησης στη λήξη του Σχεδίου, στη βάση όσο το δυνατό πιο αξιόπιστων, μετρήσιμων και συγκρίσιμων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.


-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023
-Διαδικασία Παρακολούθησης ΕΣΔΙ 2019-2023Show details for Διεθνείς ΣυμβάσειςΔιεθνείς Συμβάσεις

Show details for ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑΔΙΕΘΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Show details for ΝομοθεσίαΝομοθεσία

Show details for Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού ΔικαίουΕκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου

Hide details for Νόμος για Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές ΥποθέσειςΝόμος για Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις


1. Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019 (Ν.62(Ι)/2019) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.4700, στις 25.4.2019. Ο νόμος για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές αναμένεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες για Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου που προωθούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ παράλληλα θα αποφορτίσει σημαντικά το δικαστικό σύστημα και θα ενισχύσει το θεσμό της οικογένειας στις περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές, το Υπουργικό Συμβούλιο «δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στο Νόμο ότι ρυθμίζονται με Διαδικαστικό Κανονισμό».
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως το αρμόδιο για την εφαρμογή του Νόμου Υπουργείο, προχώρησε στην ετοιμασία Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν:
(α) το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών,
(β) την αμοιβή διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης και
(γ) την ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

4. Στο πλαίσιο ετοιμασίας των πιο πάνω Κανονισμών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στη διεξαγωγή ευρείας δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα φορείς. Οι Κανονισμοί, αφού έτυχαν του ενδεδειγμένου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία κατατέθηκαν στις αρχές Ιουνίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

-Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019 (Ν.62(Ι)/2019)


Show details for Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και ΚαταΣύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης)

Show details for Χρήσιμα Έγγραφα-ΣυνδέσειςΧρήσιμα Έγγραφα-ΣυνδέσειςΣχέδιο Ετήσιων Χορηγιών Οργανώσεων-Μελών του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc

Σχέδιο Ετήσιων Χορηγιών προς Οργανώσεις Μη-Μέλη του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ.doc

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023.doc

UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).pdf

8η Περιοδική Έκθεση Κύπρου σχετικά με την εφρμογή της Έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών.pdf

Καταληκτικά Σχόλια Επιτροπής CEDAW 2018 -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.pdf

Beijing Declaration and Platform for Action.pdf

REPORT BPFA 2019-FINAL.docx

Κατάλογος νομοθεσιών ισότητας-022020.docx

Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2019.docx

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΒΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ.pdf

Istanbul Convention-Explanatory Report.pdf

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025.pdf

EU GENDER EQUALITY STRATEGY 2020-2025.pdf

2030 Agenda for Sustainable Development.pdf

Οδηγός Υπέρβασης του Γλωσσικού σεξισμού στη Γλώσσα των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.pdf

Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη ΔΥ.pdf

.doc Σχέδιο Χορηγιών για Προγράμματα-Δράσεις..doc

Διαδικασία Παρακολούθησης ΕΣΔΙ 2019-2023.docx

Επιτροπή ΕΜΔΓ-Εθνική Επιτροπή.docx

Μέλη Συμβουλίου EMΔΓ.docx

Λειτουργοί Ισότητας.xlsx


Τελευταία Ενημέρωση στις: 20/05/2024 02:06:18 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα