ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

1. Αποστολή του Τμήματος Φυλακών

Η όλη πολιτική του Τμήματος Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο ασφάλεια - ανθρωπιστική μεταχείριση - διαπαιδαγώγηση - αποκατάσταση.

Γι’ αυτό και το Τμήμα Φυλακών έχει ως βασική του αποστολή:

(α) Την ασφαλή κράτηση ατόμων που παραπέμπονται σ’ αυτό από τα δικαστήρια.

(β) Τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(γ) Την ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση ένεκα φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των κρατουμένων.

(δ) Την ενθάρρυνση του αυτοσεβασμού και την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης των κρατουμένων με την παροχή σ’ αυτούς ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργικής ψυχαγωγίας, προβληματισμού, αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.

(ε) Την καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.


2. Βασικές Επιδιώξεις του Τμήματος Φυλακών, για την εκπλήρωση της αποστολής του είναι:

(α) Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης μέσα στο χώρο των Φυλακών με τον σεβασμό και την πιστή εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τους.

(β) Η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης του αριθμού των υποτρόπων με την ηθική, ψυχολογική, προσωπική και κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων για μια όσο το δυνατό πιο ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

(γ) Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που παρέχονται στο Τμήμα για την ανάπτυξη των κτιριακών του εγκαταστάσεων, τον εμπλουτισμό των σωφρονιστικών προγραμμάτων, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/11/2020 02:50:42 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα