Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψει η έκτακτη ανάγκη για απασχόληση για τα έτη 2024-2026 αριθμού Δεσμοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) στο Τμήμα Φυλακών, ανάλογα με τις εγκεκριμένες και δικαιολογημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης, ώστε να συμπληρώνεται ο ανώτατος εγκεκριμένος αριθμός Δεσμοφυλάκων.
      Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, προσωπικότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(ε) Ύψος όχι μικρότερο από 1,65 μ. για άνδρες και όχι μικρότερο από 1,55 μ. για γυναίκες και καλή σωματική κατάσταση.

(στ) Ηλικία μέχρι 40 χρόνων.

(ζ) Ο υποψήφιος/η υποψήφια να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.

(η) Ο υποψήφιος/η υποψήφια να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. Να μην έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή/και ποινικού αδικήματος.

(θ) Ο υποψήφιος/η υποψήφια να μην έχει στο παρελθόν αξιολογηθεί γραπτώς για την υπηρεσία του/της από τυχόν προηγούμενή του/της απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία ως μη ικανοποιητικός/η ή ανεπαρκής. Να μην έχει παραβεί συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με προηγούμενη απασχόλησή του στη δημόσια υπηρεσία.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων:


Α/Α
Προσόντα
Αντικειμενικά Κριτήρια
(Μόρια)
1.
Βαθμολογία απολυτηρίου εξαετούς φοίτησης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης από 15/20 και άνω
1
2.
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν
2
3.
Κατοχή μαύρης ζώνης στις Πολεμικές Τέχνες (Πιστοποιητικό Διεθνούς Οργανισμού/Φορέα)
1
4.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλος που αποκτήθηκε μετά τις σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους
1
5.
Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, πέραν της αγγλικής.
1
6.
Πιστοποιητικό (σε ισχύ) Πρώτων Βοηθειών
1
7.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης
1
8.
Κατοχή Άδειας ECDL (European Computer Driving License)
1
9.
Επαγγελματική πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.
0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα 2 μόρια

Σημειώσεις:

1. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας.

2. Οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν και άνδρες και γυναίκες, σε ποσοστό που να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των Φυλακών.

3. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο ο βαθμός απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψηφίους με ψηλότερη βαθμολογία), και αν προκύψει ανάγκη θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο της ηλικίας (προτεραιότητα σε υποψηφίους με μεγαλύτερη ηλικία).

4. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής ή και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας, διαπιστώνεται ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος/η υποψήφια, και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

5. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν όσοι/ες προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης Δεσμοφύλακα, και που συνοψίζονται στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν στην ασφαλή φρούρηση καταδίκων και υποδίκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ή/και σύμφωνα με οδηγίες, που περιλαμβάνουν την επιτήρηση, ευημερία, εκπαίδευση και πειθαρχεία τούτων. Θα εκτελούν επίσης οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν.

6. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

7. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2023 και του σχετικού Παραρτήματος - Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.

8. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων oρισμένου χρόνου Δεσμοφυλάκων που θα προσληφθούν θα είναι για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, για κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης προσωρινής φύσης που προκύπτει αναφορικά με υφιστάμενη κενή μη εναλλάξιμη θέση στο Τμήμα Φυλακών. Νοείται ότι στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπει, θα τερματίζονται πρώτα οι υπηρεσίες εκείνων των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που έχουν χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον οικείο κατάλογο, οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου, όσον αφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης και την καταβλητέα αποζημίωση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. Με τον τερματισμό της απασχόλησης η σύμβαση απασχόλησης τους τερματίζεται αυτοδικαίως.

9. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: www.mjpo.gov.cy. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά (σε ενιαίο αρχείο pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση desmofylakes@mjpo.gov.cy ή αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία) με συστημένη επιστολή, σε φάκελο, με την ένδειξη «Θέση Δεσμοφύλακα», ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο, μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2023.

10. Μαζί με το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώσουν θα πρέπει επίσης να επισυναφθούν αντίγραφα του απολυτηρίου, πτυχίου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης που κατέχουν, διαφορετικά η αίτηση τους δεν θα γίνει αποδεκτή.

11. Αιτήσεις από πρόσωπα που δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες, ή στις οποίες δεν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται δεκτές.

12. Οι υποψήφιοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή να παρουσιαστούν στο Τμήμα Φυλακών για την εξέταση που αφορά στο ανάστημά τους.

13. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/11/2023 03:14:10 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα