ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κρατικό Αρχείο - Φυλάσσει την Ιστορία

Το Κρατικό Αρχείο (ΚΑ) άρχισε να λειτουργεί το 1978, σύμφωνα με τον περί Δημοσίου Αρχείου Νόμο του 1972, για να διασφαλίσει τη διατήρηση των δημόσιων αρχείων. Ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο 208/91. Με βάση το άρθρο 3 του νέου Νόμου, το Κρατικό Αρχείο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως φέρει την ευθύνη για την εποπτεία και τη λειτουργία του.


Ο Έφορος Κρατικού Αρχείου (ΕΚΑ) είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση και λειτουργία του Κρατικού Αρχείου και για τη συντήρηση των αρχείων που βρίσκονται κάτω από τη φύλαξη του (άρθρα 4 και 5). Άλλες κύριες πρόνοιες του Νόμου διέπουν την επιλογή και μεταφορά αρχείων από τα τμήματα για μόνιμη διαφύλαξη στο Κρατικό Αρχείο, με την καθοδήγηση του Εφόρου Κρατικού Αρχείου (άρθρο 6), την καταστροφή ή άλλως πως διάθεση εκείνων που δεν επιλέγονται για μόνιμη διαφύλαξη (άρθρο 6), τον καθορισμό άλλων τόπων φύλαξης εκτός από το Κρατικό Αρχείο (άρθρο 7) και την επιθεώρηση των αρχείων από το κοινό (άρθρο 8). Το άρθρο 2 του Νόμου αυτού δίνει τον ορισμό των δημόσιων αρχείων.


No documents found


© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Κρατικό Αρχείο