ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Θέματα Γυναίκας


Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

Η Ισότητα Ανδρών και Γυναικών αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβερνητικής Πολιτικής η οποία προωθείται μέσω της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Tάξεως και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. (ΕΜΔΓ).

Μονάδα Ισότητας

Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αποτελεί την Κυβερνητική Υπηρεσία που φέρει την κύρια ευθύνη της διαμόρφωσης, συντονισμού και εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα Ισότητας καθώς και της παρακολούθησης των διεθνών εξελίξεων.

Ταυτόχρονα αποτελεί τη Γενική Γραμματεία του ΕΜΔΓ η οποία παρέχει γραμματειακή/διοικητική και επιστημονική υποστήριξη στα συμβουλευτικά όργανα του ΕΜΔΓ και κυρίως στο Συμβούλιο και προωθεί τις αποφάσεις τους.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Μονάδα Ισότητας) ορίστηκε αρμόδια αρχή για την έκδοση Πιστοποιητικών Συμβατότητας των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣI. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
 • Division for the Advancement of Women
 • Documents
 • Security Council resolution 1325(2000) on Women and peace and security
 • General Assembly resolution 62/134 on eliminating rape and other forms of sexual violence in all their manifestations, including in conflict and related situations
 • General Assembly resolution 62/140 on the girl child
 • Ψήφισμα ΓΣ Ηνωμένων Εθνών με θέμα Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women violence against women as a barrier to.pdf


II. Ευρωπαϊκή Ένωση


EIGE REPORT- Poverty, gender and intersecting inequalities in EU.pdfEIGE REPORT- Poverty, gender and intersecting inequalities in EU.pdf
III. Συμβούλιο της Ευρώπης

Σχετικά Αρχεία:

 • Βία εναντίον της Γυναίκας
 • Διεθνείς Συμβάσεις
 • Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Εκθέσεις Προόδου
 • Έρευνες - Μελέτες
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Νομοθεσία
 • Πολιτική/ Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • Προτάσεις για Σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία / Ταμείο Συνοχής
 • Συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων
 • Χρηματοδοτήσεις - Χορηγίες

 • © 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως