ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

Ανακοίνωση για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση αποθηκευτικό χώρο στην Επαρχία Λευκωσίας

13/09/2016

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση αποθηκευτικό χώρο στην Επαρχία Λευκωσίας, (κατά προτίμηση στις περιοχές Στρόβολος, Έγκωμη και Αγλαντζιά) συνολικού εμβαδού 650τ.μ. περίπου, με απόκλιση ±3%, για τη στέγαση αρχειοφυλακίου του Κρατικού Αρχείου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή πρέπει να έχει ήδη ανεγερθεί και να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 2016, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του κτιρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου.

2. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία, και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το αργότερο μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 22451045 ή 22451478.

3. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
(i) Τίτλος Ιδιοκτησίας
(ii) Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
(iii) Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών της οικοδομής,
(iv) Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987,
(v) Κατάλογος Εμβαδόν του αποθηκευτικού χώρου και άλλων βοηθητικών χώρων, τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
(vi) Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
(vii) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
(viii) Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
(ix) Nα αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο σε ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά μήνα (€/τ.μ./μήνα) για τον αποθηκευτικό χώρο, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

4. Επισυνάπτονται τα πιο κάτω έγγραφα για ενημέρωση και υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος:
(α) Αναλυτική Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος
(β) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου,
(γ) Έντυπο αξιολόγησης
(δ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ


Σχετικά Αρχεία:


Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως