Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δελτία ΤύπουΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πιστοποίηση εγγράφων
1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι υπεύθυνο ως Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Νόμοι 50/72 και 91/72).

2. Η εν λόγω Σύμβαση τυγχάνει εφαρμογής επί δημοσίων εγγράφων εκδιδόμενων επί του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν επί του εδάφους του άλλου.

3. Κατάργηση της υποχρέωσης για νομιμοποίηση δημοσίου εγγράφου σημαίνει την πιστοποίηση μόνο της αυθεντικότητας της υπογραφής επί του εγγράφου, της ιδιότητας του ατόμου που έχει υπογράψει και της ταυτότητας της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

4. Το πιστοποιητικό (έντυπο) γνωστό ως ΑPOSTILLE, το οποίο προστίθεται και επικολλάται επί του εγγράφου, ως η μόνη πιστοποίηση κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό του Υπουργείου ώστε το Κυπριακό δημόσιο έγγραφο να αποσταλεί στην αλλοδαπή. Καταβάλλεται τέλος σε χαρτόσημα τα οποία επικολλούνται και ακυρώνονται επί του εντύπου «ΑPOSTILLE».

5. Ως δημόσια έγγραφα λογίζονται για σκοπούς της Σύμβασης τα κατωτέρω:

 Έγγραφα από αρχές ή αξιωματούχους, που έχουν σχέση προς τα δικαστήρια του Κράτους, που περιλαμβάνουν και όσα προέρχονται από δημοσίους κατηγόρους, γραμματείς δικαστηρίου ή δικαστικούς επιδότες.

 Διοικητικής φύσεως έγγραφα, συμβολαιογραφικά έγγραφα

 Επίσημα πιστοποιητικά επί εγγράφων που υπογράφονται από πρόσωπα υπό την ιδιωτική τους ιδιότητα όπου εμφαίνεται το γεγονός της καταχωρήσεως εγγράφου ή το γεγονός ότι έγγραφο τελούσε σε ισχύ σε καθορισμένη ημερομηνία, όπως επίσης και οι επίσημες ή συμβολαιογραφικές πιστοποιήσεις της αυθεντικότητας των υπογραφών.


6. Η Σύμβαση της Χάγης δεν εφαρμόζεται επί εγγράφων εκδιδομένων από διπλωματικούς εκπροσώπους ή προξενικούς λειτουργούς ως επίσης και επί διοικητικής φύσεως εγγράφων ευθέως αναφερομένων σε εμπορικές ή τελωνειακές επιχειρήσεις.

7. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση με Apostille των εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για αποστολή τους στο εξωτερικό. Επίσης μπορεί να πιστοποιηθούν άλλα έγγραφα ιδιωτικού δικαίου υπό προϋποθέσεις π.χ. διαθήκη, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, νοουμένου ότι φέρουν υπογραφή/σφραγίδα δημόσιας αρχής αφού όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι η αυθεντικότητα της υπογραφής κλπ της δημόσιας αρχής που πιστοποιείται. Εξυπακούεται ότι ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις η πιστοποίηση αφορά στο περιεχόμενο του ιδιωτικού εγγράφου και εναπόκειται στις χώρες στις οποίες θα αποσταλεί για χρήση, η ισχύς που θα του δοθεί.

Νοείται βέβαια ότι στις περιπτώσεις που τέτοια έγγραφα είναι σε ξένη – μη κατανοητή – γλώσσα, για να μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσον πρόκειται για έγγραφο που μπορεί να τύχει πιστοποίησης ΑPOSTILLE, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος ή ο δικηγόρος του που προσκομίζει το έγγραφο είτε να αναφέρει ενυπογράφως σε αυτό το είδος του εγγράφου (ήτοι σε τι αυτό αφορά - διαθήκη / συμφωνία / πληρεξούσιο έγγραφο), είτε εναλλακτικά να προσκομίζει στο Υπουργείο σχετική ένορκη δήλωση στην οποία να αναφέρεται το είδος του προς πιστοποίηση εγγράφου. Η ένορκη δήλωση μαζί με αντίγραφο του εγγράφου θα φυλάσσονται στο Υπουργείο και το Αpostille θα επικολλάται επί του εγγράφου.

8. Αναλυτικότερα, πρωτότυπα δημόσια έγγραφα και πιστοποιητικά σε σχέση με την ιδιότητα ενός πολίτη της Δημοκρατίας όπως, πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου καθώς επίσης και τα δικαστικά έγγραφα, πιστοποιούνται άμεσα από την Κεντρική αρχή χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση πιστοποίηση. Αναφορικά με τα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, Apostille εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις όπου το αντίγραφο του εγγράφου είναι επικυρωμένο αληθινό αντίγραφο του αρχικού και αυτό παράγεται από το Τμήμα/αρχή της Δημοκρατίας που έχει εκδώσει το αρχικό έγγραφο.
Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 7/08/2002, «για σκοπούς πιστοποίησης με Apostille μόνο πρωτότυπα έγγραφα (ή αντίγραφα) που εκδίδονται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα (της Κυπριακής Δημοκρατίας) έναντι πληρωμής σχετικής αμοιβής ως καθορίζεται στους σχετικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους μπορούν να πιστοποιηθούν για σκοπούς της Σύμβασης της Χάγης». Η Σύμβαση δεν έχει σκοπό να δώσει σε ιδιώτες το δικαίωμα να πιστοποιούν οι ίδιοι δημόσια έγγραφα, εκεί όπου δυνάμει σχετικού νόμου που ισχύει για κάθε Τμήμα, την εξουσία για έκδοση αντιγράφων δημοσίων εγγράφων έχει μόνο το σχετικό Τμήμα.
Όμως, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από την Σύμβαση, και κατόπιν συμβουλής του Γενικού Εισαγγελέα, το Υπουργείο υιοθέτησε την πρακτική της πιστοποίησης ένορκων δηλώσεων ενώπιον Δικαστηρίων, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος ενόρκως δηλοί ότι τα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και Καταστατικών εταιρειών που επισυνάπτονται είναι αντίγραφα αυτών που εκδόθηκαν και είναι κατατεθειμένα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Στα πλαίσια του ιδίου σκοπού, ήτοι της εξυπηρέτησης του κοινού, η πρακτική αυτή, δηλαδή της ενόρκου δηλώσεως, ακολουθείται για πιστοποιητικά/ καταστατικά εταιρειών εγγεγραμμένων σε άλλες χώρες τα οποία υπογράφονται από διευθυντές στην Κύπρο
Σε σχέση με λογαριασμούς (utility bills), είναι επίσης αντιληπτό από τα πιο πάνω αναφερόμενα, ότι μπορούν να πιστοποιηθούν, νοουμένου ότι αυτά φέρουν υπογραφή/σφραγίδα δημόσιας αρχής ( αφού όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι η αυθεντικότητα της υπογραφής κλπ της δημόσιας αρχής που πιστοποιείται). Εναλλακτικά αυτά μπορούν να υποβάλλονται με σχετική ένορκη δήλωση.


17 Ιουνίου, 2014.
ΑΚ/ΑΚ

sm-23-5-14-1232357-ak

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες