Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΠολιτική/ Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας


Η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της Σύμβασης των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης, περιλαμβανομένου του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών του Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο βασικούς στόχους:

(α) την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου, και

(β) την εμπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές (gender mainstreaming).

  • Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, 2019-2023

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προχώρησε στην ετοιμασία του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, το οποίο ακολουθεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (ΣΣΔΙ) 2014-2017.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, δεδομένου ότι, πέρα από τη στοχοθέτηση και τον προγραμματισμό δράσεων, θα συμβάλει στον συντονισμό των δράσεων και προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν διάφορα Τμήματα, Υπουργεία, Κρατικές Υπηρεσίες και άλλες Αρχές και στη συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών.


Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά βασικούς στόχους προτεραιότητας:


(α) Καταπολέμηση της έμφυλης Βίας/Πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

(β) Ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψεως αποφάσεων

(γ) Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου

(δ) Ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών

(ε) Επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας- Συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

(στ) Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων.

(ζ) Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Γυναικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και ΕπικοινωνίαςΤο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καλεί όλα τα αρμόδια Υπουργεία, τον ΕΜΔΓ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορείς του ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, να προωθήσουν την υλοποίηση των δράσεων/μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους και/ή Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.


Για να κατεβάσετε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019 - 2023, πατήστε στο εικονίδιο:
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023.pdfΕθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023.pdf
  • Άλλα Σχέδια Δράσης

Άλλα Σχέδια Δράσης τα οποία ενσωματώνουν την αρχή της ισότητας και / ή περιέχουν μέτρα και δράσεις υπέρ των γυναικών είναι τα ακόλουθα:


Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017.pdf


-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013)-Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά της Εμπορίας Προσώπων (2010-2012) (εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν 70.269 και ημερ. 22.4.2010 Απόφασή του)-Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά της Εμπορίας Προσώπων (2013-2015)
Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015.doc

-Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.

- Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014
Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014.docx
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (2010-2013).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 316,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2010-2012.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 884,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 276,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 45,11Kb)
PDF ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑdesigned.PDF
(Μέγεθος Αρχείου: 420,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2019-2023.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1569,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ATTEF58C.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1733,51Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης