Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 15.11.1965. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 40/82. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα κράτη-μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Χάγης.

Μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δημοκρατία ισχύει ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ε.Κ. 1393/2007 περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις ("επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων") ο οποίος κατάργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1348/2000.

Τέλος, επίδοση μπορεί να διενεργηθεί και με βάση Διμερή Σύμβαση με Τρίτη χώρα που το προνοεί.

Διαδικασία Επίδοσης και Κοινοποίησης Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Υποθέσεις.

Επικοινωνία : (+357) 22805908


Ευρωπαϊκός Κανονισμός Περί Επιδόσεων 1393_2007.pdf

Διαδικασίες Επίδοσης_δικαστικών_εξωδίκων πράξεων_11_2020.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/03/2022 11:18:05 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα