Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Ιδρύεται νέο δικαστήριο για πρόσφυγες - Για γρήγορη εξέταση αιτήσεων ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία

22/01/2018

Μετά την ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου, ιδρύεται και Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας αποκλειστικά για αλλοδαπούς, με σκοπό την αποσυμφόρηση του πρώτου, με σκοπό να εξετάζει αποκλειστικά αιτήσεις προσφύγων τρίτων χωρών.

Η ίδρυση του νέου δικαστηρίου έγινε ουσιαστικά για δύο λόγους: Πρώτον, για να αποσυμφορηθεί το Διοικητικό Δικαστήριο και από την άλλη, να συμμορφωθεί η Κύπρος προς τις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ για τη γρήγορη εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται από υπηκόους τρίτης χώρας ή από απάτριδες. Σχετικό νομοσχέδιο ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο και με το άνοιγμα της Βουλής θα σταλεί για ψήφιση.

Η αναγκαιότητα για το νέο δικαστήριο προέκυψε και από το γεγονός ότι αιτήσεις αλλοδαπών που ζητούσαν αναγνώριση τους ως πρόσφυγες που χρειάζονται διεθνή προστασία καθυστερούσαν για πάνω από έναν χρόνο να εκδικαστούν, με αποτέλεσμα οι επηρεαζόμενοι είτε να απελαύνονταν από την Κύπρο είτε να παρέμεναν εδώ λαμβάνοντας επιδόματα από το κράτος μέχρι να ξεκαθαριστεί το καθεστώς τους.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των αιτήσεων τους προηγουμένως γινόταν από την Υπηρεσία Ασύλου, ωστόσο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει και οι αιτήσεις των προσώπων που αιτούνταν διεθνή προστασία παραπέμπονταν στο Δικαστήριο, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί συμφόρηση στο νεοσύστατο Διοικητικό Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερες αιτήσεις των προσφύγων για αναγνώριση τους απορρίπτονταν από την Υπηρεσία Ασύλου με αποτέλεσμα οι πλείστες να καταλήγουν στα δικαστήρια. Τώρα τα πράγματα θ' αλλάξουν και οι αιτήσεις τους θα εξετάζονται σε πολύ μικρότερο διάστημα, ενώ θα έχουν απαντήσεις πολύ νωρίτερα στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καθιδρύεται Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας με αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης σύμφωνα με τον περί προσφύγων Νόμο. Το νέο Δικαστήριο συγκροτείται από τρεις δικαστές που διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και έχει έδρα τη Λευκωσία. Όπως προβλέπεται, ως δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, διορίζεται άτομο που έχει τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στη θέση Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου, και διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα διοικητικού δικαίου και διεθνούς προστασίας ή αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας αποφασίζει επί πάσης προσφυγής η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης ή πράξης, δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, ή κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.

Για σκοπούς ενάσκησης της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας επί απόφασης ή πράξης της διοίκησης, το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας:
  • προβαίνει σε έλεγχο της νομιμότητας και ορθότητας αυτής, εξετάζοντας πλήρως και ex nunc
    1. τα γεγονότα και τα νομικά ζητήματα που τη διέπουν, και
    2. την ανάγκη χορήγησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο, σε περίπτωση που προσβάλλεται απόφαση η οποία συνεπάγεται τη μη χορήγηση τέτοιας προστασίας ή την ανάκληση ή παύση τέτοιας προστασίας ή τη χορήγηση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας αντί του καθεστώτος πρόσφυγα, και
  • επικυρώνει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση ή πράξη, ή ακυρώνει και τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει αυτήν.

Νοείται ότι η προαναφερόμενη δικαιοδοσία, αναφορικά με απόφαση ή πράξη της διοίκησης, μπορεί να ασκηθεί μόνο αν τέτοια απόφαση ή πράξη εκδόθηκε:
(α) κατόπιν αίτησης η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική Αρχή μετά την 20ή Ιουλίου 2015, ή
(β) με πρωτοβουλία της αρμόδιας διοικητικής Αρχής, μετά την 20ή Ιουλίου 2015.

Κατά το νομοσχέδιο, το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας λαμβάνει υπόψη και σχετικά γεγονότα και ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ή πράξης, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα αυτής.

Επίσης, το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας δύναται να διατάζει διοικητική αρχή όπως του απαντήσει ερώτημα σχετικό προς το εξεταζόμενο επίδικο θέμα εντός τασσόμενης προθεσμίας.

Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Το υπό σύσταση Δικαστήριο έχει την εν λόγω πρόσβαση, είτε διατάσσοντας συναφώς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου είτε μέσω του προσφεύγοντος είτε άλλως πως. Σε περίπτωση που πρόσωπο προσφεύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος κατά απόφασης ή πράξης, ο καθ' ου η αίτηση παρέχει στο Δικαστήριο πρόσβαση στις πληροφορίες του διοικητικού φακέλου που αφορά την προσβαλλόμενη απόφαση ή πράξη.

Όπως προβλέπεται, το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας οφείλει, σε εύλογο χρόνο, να εκδίδει γραπτώς την απόφαση του και να την κοινοποιεί στον προσφεύγοντα ή στον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί νόμιμα. Όταν εκδίδει αποφάσεις ή διατάγματα που αφορούν αιτητή ή δικαιούχο διεθνούς προστασίας υπό αυτή του την ιδιότητα, Το νέο δικαστήριο αναφέρει μόνο τα αρχικά του ονοματεπώνυμού του. Η δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας διέπεται από δικονομία και πρακτική που καθορίζεται με διαδικαστικό κανονισμό που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 163 του Συντάγματος.
Παράλληλα, προνοείται ότι κάθε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας υπόκειται σε έφεση ενώπιον τριμελούς ή, αναλόγως, διευρυμένης σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για λόγο που αναφέρεται σε νομικό σημείο μόνο, εντός χρονικής περιόδου σαράντα δύο ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Ο νόμος που προβλέπει τη σύσταση του νέου δικαστηρίου, τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν διεθνή προστασία (πρόσφυγες) μεταβιβάζονται στο νέο δικαστήριο για συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης.

300400 υποθέσεις ασύλου τον χρόνο

Τα στοιχεία και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων αλλοδαπών που ζητούσαν διεθνή προστασία, οδήγησαν στην ίδρυση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάθε χρόνο καταχωρούνται στο Δικαστήριο 300 400 υποθέσεις ασύλου. Οι δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου εκδικάζουν γύρω στις 1.400 υποθέσεις τον χρόνο, ωστόσο εκκρεμούν γύρω στις 7.800 υποθέσεις πριν συγκροτηθεί το Διοικητικό Δικαστήριο. Τώρα που οι δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου αυξήθηκαν στους εφτά, αναμένεται ότι η εκδίκαση υποθέσεων ανά έτος θα αυξηθεί.

Με το νέο δικαστήριο εκτιμάται ότι οι υποθέσεις αλλοδαπών που ζητούν διεθνή προστασία θα εκδικάζονται εντός έξι μηνών, ενώ παράλληλα θα αποσυμφορηθεί και το Διοικητικό Δικαστήριο ώστε να αφεθεί απερίσπαστο να εκδικάζει τις υπόλοιπες προσφυγές.


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες