Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση του ΥΔΔΤ

01/03/2016

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Επαρχία Λευκωσίας, (κατά προτίμηση στην περιοχή μεταξύ Αρχηγείου Αστυνομίας και Προεδρικού Μεγάρου) συνολικού εμβαδού 2.525 τ.μ. περίπου με απόκλιση ±3%, για τη στέγαση του, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες των δήμων και κοινοτήτων όλων των επαρχιών, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή πρέπει να έχει ήδη ανεγερθεί και να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο του 2016, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του κτιρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου.

2. Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση, και να έχει εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων 2.175 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των κυκλοφοριακών/κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής), και εμβαδόν αποθηκών 350 τ.μ. Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτιρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης.

3. Tο σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 94 περίπου (εκ των οποίων οι 14 αφορούν αναμενόμενες νέες θέσεις προσωπικού). Η οικοδομή πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ), να διαθέτει ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για ΑΜεΑ), κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικού δικτύου, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

4. Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού 80 χώρους, (εκ των οποίων οι 8 χώροι θα πρέπει απαραίτητα να είναι καλυμμένοι) καθώς και 20 χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό (εκ των οποίων οι δύο χώροι να είναι για ΑΜεΑ. Περαιτέρω, η οικοδομή θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα γραφεία για τον Υπουργό (60 τ.μ.), το Γενικό Διευθυντή (48 τ.μ.), καθώς και δύο γραφεία για τις Ιδιαιτέρες Γραμματείς τους, ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο για δηλώσεις του Υπουργού προς τα ΜΜΕ (32 τ.μ.) και αίθουσα συνεδριάσεων (60 τ.μ.). Επιπρόσθετα, η οικοδομή θα πρέπει να παρέχει χώρο για Καταφύγιο Πολιτικής Άμυνας (60 τ.μ. περίπου, σε υπόγειο χώρο), για βιβλιοθήκη (40 τ.μ.), για το Αρχείο (134 τ.μ.) (με κοντινό αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη των φακέλων), όπως επίσης και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την εξυπηρέτηση του κοινού (70 τ.μ. στο ισόγειο). Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 8 μηνών, από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας.

5. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:
  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας
  2. Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
  3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών της οικοδομής,
  4. Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987,
  5. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών, τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
  6. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
  7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
  8. Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.

6. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο σε ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο, ανά μήνα (€/τ.μ./μήνα) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, αντίστοιχα, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

7. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία, και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το αργότερο μέχρι τις 10.5.2016, 9:00 π.μ. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε το τηλέφωνο με αριθμό 22805976.

8. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΤ (www.mjpo.gov.cy) για ενημέρωση.
(α) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου,
(β) Έντυπο αξιολόγησης
(γ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word (1) Analytiki Prosklisi Dilosis Endiaforontos MJPO.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word (2) Prosimfono Enoikiastiriou Simvolaiou.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3) Entypo Axiologisis.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word (4) Enoikiastirio Symvolaio-.doc

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις