Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 50/72. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα Κράτη - Μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στο http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι να καταργηθεί η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής νομιμοποίησης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και να περιορίζεται μόνο στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας της υπογραφής δημόσιου εγγράφου με την ειδική σφραγίδα "Apostile". Αυτό γίνεται μόνο πάνω σε δημόσιο έγγραφο, όταν αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα- μέλος της Σύμβασης.

Το πιο κάτω έντυπο έχει ετοιμαστεί από το Permanent bureau (Secretariat) of the Hague Conferenceo on Private International Law ( Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) και έχει με την άδεια του αναδημοσιευτεί.
Επίσης μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για την Κατάργηση της Επικύρωσης Εγγράφων στα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία άνοιξε για υπογραφή στις Βρυξέλλες το Μάιο του 1987. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 32(ΙΙΙ)/2002.

Η νομιμοποίηση εγγράφων γίνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, πρώτο όροφο από τις 9 π.μ. - 1 μ.μ.

Για τη νομιμοποίηση εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω έγγραφα:


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ABCs Apostilles E sec.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-director Press and Information Office.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-District officer.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-marriage officer.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-Registrar District Court.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-registrar of companies.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-Registrar.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word APOSTILLE-the Commissioner.doc


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Ημερίδας

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής και για τη ρύθμιση του lobbying

Δημόσια Διαβούλευση για Νομοσχέδιο για μεταφορά των υποχρεώσεων της οδηγίας 2016/681 (PNR) στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

ReForm

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης