Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες24/06/2016

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λευκωσία.

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, που σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διοργανώνουν την εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ επίσης, τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ: «Δικαιοσύνη» και «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», καθώς και τους υπόλοιπους ομιλητές που συμμετέχουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ενημέρωση και εμπλοκή περισσότερων φορέων και οργανώσεων στις ευκαιρίες αυτές για χρηματοδότηση.

Η Κυβέρνηση αυτή έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της, την προώθηση της ανάπτυξης και στα πλαίσια αυτά προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην άμεση διεύρυνση του ρόλου και ενίσχυση της ευρύτερης αποστολής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΓΔ ΕΠΣΑ). Μέσα από την πραγματοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η αποτελεσματική υποβοήθηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και γενικά όλων των φορέων του ευρύτερου ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποδείχθηκε πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Μέσα από τις προσπάθειες του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας πετύχαμε αύξηση των ποσών που κατανεμήθηκαν ειδικά στην Κύπρο από τον Πολυετή Κοινοτικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα, η ΕΕ θα διαθέσει την περίοδο 2014-2020 συνολικά €120 δις από τον προϋπολογισμό της, για να χρηματοδοτήσει δράσεις που συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών πολιτικών της για έξυπνη, βιώσιμη και κοινωνική ανάπτυξη. Από τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα μέσω των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο να αντλήσει γύρω στα €300 εκατ. για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε σχέση με τα €205 εκατ. που απορρόφησε κατά την περίοδο 2007-2013.

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες για την εξασφάλιση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης από τα κονδύλια αυτά, σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής κάθε Προγράμματος. Στα πλαίσια προώθησης της έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια (2014) η διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης της Διεύθυνσης, με στόχο την υποβοήθηση των πολιτών να εντοπίζουν με ευκολία και να αξιοποιούν τις κατάλληλες για αυτούς χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Απώτερος σκοπός της Κυβέρνησης, μέσα από τις ενέργειες αυτές, είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως ανταγωνιστικά και κατά συνέπεια η προώθηση της ανάπτυξης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως εθνικό σημείο επαφής και συντονιστής για τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» και «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» , έχει ως στόχο την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στα εν λόγω Προγράμματα, ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση όσο το δυνατό περισσότερων κονδυλίων από την Ένωση.
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Σκοπός μας είναι η προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η συμβολή στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και η στήριξη της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το συμβατικό δίκαιο και την αφερεγγυότητα μέχρι δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» προωθεί την ενίσχυση της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής τους, καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» προασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε μορφής διάκρισης. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει το επιτακτικό ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών. Άλλοι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των παιδιών, την πλήρη ένταξη των Ρομά στην ευρωπαϊκή κοινωνία, τα δικαιώματα των καταναλωτών, των ατόμων με αναπηρίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η χρηματοδότηση από τα εν λόγω προγράμματα διοχετεύεται σε δημόσιες αρχές, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και άλλες οργανώσεις για δράσεις που προωθούν αυτούς τους στόχους. Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δηλαδή τα αποτελέσματα τους να ωφελούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης, με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, προωθώντας τους στόχους των εν λόγω Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε κυβερνητικό επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια για χρηματοδοτικές ευκαιρίες που ανοίγουν δρόμους για ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, και οικονομική πρόοδο στον τόπο μας. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, μέσα από την ορθή πληροφόρηση και συνεργασία να μη χαθεί ούτε ένα σεντ από τα χρήματα που έχουν δοθεί στην Κύπρο, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών και των υπόλοιπων ταμείων.

Σημ: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Υπουργού η Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός του ΥΔΔΤ, κα Μάρω Βαρναβίδου.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις