Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διεθνής ΣυνεργασίαΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των διμερών και πολυμερών διεθνών συμβάσεων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κυριότεροι τομείς συνεργασίας σε θέματα ποινικού δικαίου είναι οι ακόλουθοι:

α) Aμοιβαία δικαστική συνδρομή: H διαδικασία υποβολής αιτημάτων δικαστικής συνδρομής καθορίζεται στη σχετική διμερή ή πολυμερή σύμβαση.

β) Eκδοση φυγοδίκων: Η διαδικασία έκδοσης φυγοδίκων καθορίζεται στη σχετική διμερή σύμβαση, και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκδοση Φυγοδίκων http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=024&CM=8&DF=30/08/2005&CL=ENG
που κυρώθηκε με τον Νόμο 97 του 1970, Νόμο 23 του 1979 (Πρόσθετο Πρωτόκολλο), Νόμο 17 του 1984 (Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο). Oσον αφορά τη σύλληψη και παράδοση Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. η διαδικασία καθορίζεται στον περί Ευρωπαϊκού Εντάλαμτος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος Αρ. 133(Ι) του 2004.

γ) Mεταφορά καταδίκων: Η διαδικασία μεταφοράς καταδίκων προς έκτιση του υπόλοιπου της ποινής τους στη χώρα τους αντί στο κράτος καταδίκης καθορίζεται στη σχετική διμερή σύμβαση και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=112&CM=8&DF=30/08/2005&CL=ENG που κυρώθηκε με το Νόμο 14/1986 και Πρόσθετο Πρωτόκολλο.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση με στόχο τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της έχει δημιουργήσει και λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίχτυο http://www.ejn-crimjust.eu.int
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης