Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εγκληματολογική ΜονάδαΜελέτες - Έρευνες - Πολιτική


Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών έχουν διεξαχθεί οι πιο κάτω εγκληματολογικές έρευνες:

1. Έρευνα για τη Νεανική Παραβατικότητα

Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη το 2004, τέθηκαν οι εξής στόχοι:

α) Ο πρώτος στόχος αφορούσε στη μέτρηση και τον υπολογισμό των παραμέτρων της παραβατικής συμπεριφοράς στην Κύπρο, στην ηλικιακή ομάδα 14 – 21 ετών (αυτομολογούμενη παραβατικότητα ή μη καταγεγραμμένη παραβατικότητα)

Για το στόχο αυτό σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν δύο παγκύπριες επισκοπήσεις με δομημένα ερωτηματολόγια αυτοδήλωσης. Η πρώτη έγινε με δείγμα περίπου 1000 μαθητών των τάξεων Γ’ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε κατά τμήματα σε ώρα μαθημάτων. Η δεύτερη έγινε με δείγμα περίπου 400 πρόσφατων αποφοίτων σχολών μέσης εκπαίδευσης (ατόμων που αποφοίτησαν το 2001, 2002 και 2003). Η χορήγηση των ερωτηματολογίων έγινε στα σπίτια των συμμετεχόντων.


β) Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε τον εντοπισμό των αιτιών της παραβατικής συμπεριφοράς. Ο στόχος αυτός εξυπηρετήθηκε σε κάποιο βαθμό από τις δύο πιο πάνω επισκοπήσεις. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν πολλές μεταβλητές που πηγάζουν από διάφορες εγκληματολογικές προσεγγίσεις (Οικογένεια, Σχολείο, Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Εργασία, Κοινωνικές, Ηθικές, Θρησκευτικές αξίες, Προσδοκίες για το μέλλον, Τρόπος ζωής, Ελεύθερος χρόνος, Ψυχαγωγία, Παρέες, Σχέσεις/ Βιώματα με θεσμούς κλπ).

Για πιο ενδελεχή μελέτη της αιτιολογίας της παραβατικότητας χρησιμοποιήθηκαν και ποιοτικές μέθοδοι. Έγιναν συνεντεύξεις βάθους με φυλακισμένους, με εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, λειτουργούς ευημερίας καθώς και μελέτη μιας σχολικής και μιας εξωσχολικής παραβατικής ομάδας με τη μέθοδο της παρατήρησης.

γ) Ο τρίτος στόχος αφορούσε στη διεξαγωγή συμπερασμάτων

Σημειώνεται ότι τα συμπεράσματα της έρευνας λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας.


περίληψη έρευνας2. Υποτροπή στις Φυλακές

Στόχος της Έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2004, ήταν:

α) Η σκιαγράφηση και ανάλυση του φαινομένου της υποτροπής στις φυλακές και

β) Η διεξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων αναφορικά με τη μείωση του φαινομένου της υποτροπής.


Για τους στόχους της έρευνας κωδικοποιήθηκε ερευνητικό υλικό από τους φακέλους καταδίκων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που αποτελείτο από 80 ερωτήσεις και λήφθηκαν συνεντεύξεις από 15 κατάδικους ανώνυμα με τη συγκατάθεση τους καθώς και από 9 άτομα του προσωπικού των Φυλακών.

Το πρώτο μέρος της Έρευνας αναφέρεται στη φυλάκιση και την υποτροπή γενικά με βάση διεθνείς έρευνες και στοιχεία. Συγκεκριμένα καταγράφονται οι αρνητικές συνέπειες της φυλάκισης καθώς και κάποια χαρακτηριστικά των καταδίκων οι οποίοι παρουσιάζουν υποτροπή.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη και παρουσιάζονται τα πορίσματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης του ερευνητικού υλικού.

Στο τρίτο μέρος διατυπώνονται τα συμπεράσματα της μελέτης και γίνονται εισηγήσεις για τη μείωση της υποτροπής στις φυλακές.


3. Έρευνα για την αξιολόγηση του προγράμματος παροχής κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή


Το πρόγραμμα παροχής κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή άρχισε να εφαρμόζεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού από τις 22.3.2005. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα νέο θεσμό μεταχείρισης αδικοπραγούντων στην Κύπρο, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Συμβούλιο Εγκληματικότητας θεώρησαν απαραίτητη τη διεξαγωγή μελέτης με βασικό στόχο την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού και την αποτελεσματικότητα των στόχων του προγράμματος. Η μελέτη αυτή, η οποία έχει επιχορηγηθεί από το Συμβούλιο Εγκληματικότητας, διεξήχθη το 2006 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου Κύπρου για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.


4. Μελέτη για τη διαπίστωση των αναγκών των Αποφυλακιζομένων με στόχο την κοινωνική επανένταξη / ενσωμάτωση τους και ετοιμασία Οδηγού για τους Αποφυλακιζομένους

Έχει διεξαχθεί μελέτη αναφορικά με τη διαπίστωση των αναγκών των αποφυλακιζομένων η οποία άρχισε τον Σεπτέμβρη του 2008 και ολοκληρώθηκε αρχές του 2009, από ερευνητική ομάδα που επιλέγηκε μετά από προκήρυξη σχετικής προσφοράς. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση και εκτίμηση όλων των αναγκών των αποφυλακιζομένων σε σχέση με την κοινωνική τους επανένταξη/ ενσωμάτωση (επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, οικονομική βοήθεια, στεγαστικές ανάγκες, διαπροσωπικές/ οικογενειακές σχέσεις, ψυχική και σωματική υγεία, δημιουργική απασχόληση, κλπ.) Απώτερος στόχος είναι η πρόληψη της υποτροπής.

Επίσης, ετοιμάστηκε και εκδόθηκε Οδηγός Κοινωνικής Επανένταξης και Ενσωμάτωσης των Αποφυλακιζομένων. Ο Οδηγός θα δίνεται σε κάθε κατάδικο που αποφυλακίζεται και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα / μέτρα που μπορούν να προσφερθούν στους αποφυλακιζομένους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια / στήριξη (οικονομική, επαγγελματική, συμβουλευτική, ψυχολογική κλπ).

5. Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας

το 2013 εκπονήθηκε έρευνα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με θέμα "Βία και Εγκληματικότητα

στο Τηλεοπτικό Πεδίο της Κύπρου και ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου".

Σχετικό Αρχείο:

http://www.crta.org.cy/images/users/1/BiaEgklimatikotitaTelikiAnafora.pdf

ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Παρακαλώ ΒΛΕΠΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Περίληψη έρευνας.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 71,9Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχέδιο Δράσης για την εγκληματικότητα.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 187,37Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης