Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020»

10/07/2020
Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Κανονισμοί του 2020»

Στις 25 Απριλίου, 2019, ψηφίσθηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ο «περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος του 2019», ένα εξαιρετικά χρήσιμο νομικό εργαλείο, το οποίο αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στις σχέσεις μεταξύ γονέων και των ανήλικων τέκνων τους, σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών.
2. Μέσω του συγκεκριμένου νόμου, εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ως μιας εξωδικαστικής διαδικασίας, κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση οικογενειακών τους διαφορών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Προς τούτο, τα εμπλεκόμενα μέρη, ενθαρρύνονται, μέσω συναινετικών προσεγγίσεων, να περιορίσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις και αντιπαλότητες και να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για τη διευθέτηση των οικογενειακών τους διαφορών, που μπορεί να αφορούν διαφορά σε σχέση με γονική μέριμνα, διατροφή παιδιών, διατροφή συζύγων ή συμβίων και περιουσιακές σχέσεις συζύγων ή συμβίων.
3. Περαιτέρω, ο θεσμός της διαμεσολάβησης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην εξοικονόμηση του χρόνου που απαιτείται μέσω δικαστικών διαδικασιών, στον περιορισμό των εξόδων τόσο των εμπλεκόμενων μερών όσο και του κράτους, αποφορτίζοντας σημαντικά το δικαστικό σύστημα.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές, το Υπουργικό Συμβούλιο «δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, με εξαίρεση τα θέματα σε σχέση με τα οποία ρητά αναφέρεται στο Νόμο ότι ρυθμίζονται με Διαδικαστικό Κανονισμό».

5. Βάσει των προνοιών του εδαφίου 2 του άρθρου 43, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως το αρμόδιο για την εφαρμογή του Νόμου Υπουργείο, προχώρησε στην ετοιμασία Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν:

(α) το τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών,
(β) την αμοιβή διαμεσολαβητή για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης και
(γ) την ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών.

6. Στο πλαίσιο ετοιμασίας των πιο πάνω Κανονισμών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στη διεξαγωγή ευρείας δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα φορείς. Οι Κανονισμοί, αφού έτυχαν του ενδεδειγμένου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία κατατέθηκαν στις αρχές Ιουνίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

7. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, δεχόμενο κατά καιρούς πληθώρα ερωτήσεων, επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, σε ό,τι αφορά στην ειδική εκπαίδευση που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οκογενειακών Διαφορών, έχει περιληφθεί πρόνοια στους Κανονισμούς για παρακολούθηση ειδικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας σαράντα ωρών, το οποίο διοργανώνεται από αναγνωρισμένους από την αρμόδια αρχή φορείς στη Δημοκρατία ή το εξωτερικό.

7.1. Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

(α) επιμόρφωση στις σχετικές νομοθεσίες, τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της προστασίας των πρωταρχικών συμφερόντων των παιδιών, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ή ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών και ιδιαίτερα του διαμεσολαβητή, καθώς και θέματα δεοντολογίας του διαμεσολαβητή· και

(β) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


Σχετικά Αρχεία:
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.docx

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες