Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες01/07/2015

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι μαζί σας και θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τα Ανταγωνιστικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΕΕ «Δικαιοσύνη 2014-2020» και «Δικαιώματα και Ιθαγένεια 2014-2020», καθώς και τους υπόλοιπους ομιλητές εκ μέρους της Αστυνομίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, και του Mediterranean Institute of Gender Studies.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως εθνικό σημείο επαφής – συντονιστής για τα υπό αναφορά Χρηματοδοτικά Προγράμματα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο διοργανώνει το σημερινό σεμινάριο με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε να πετύχουμε απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο γενικός στόχος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δικαιοσύνη», είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Στοχεύει στην προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, στο να βοηθήσει στην εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών επαγγελματιών, και να στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από το συμβατικό δίκαιο και την αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», προωθεί την ενίσχυση της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής τους και την εξασφάλιση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ. Στοχεύει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, στην καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων και την καταπολέμηση του ρατσισμού. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει το επιτακτικό ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών. Άλλοι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα των παιδιών, την πλήρη ένταξη των Ρομά στην ευρωπαϊκή κοινωνία, τα δικαιώματα των καταναλωτών, των ατόμων με αναπηρίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η χρηματοδότηση από τα εν λόγω προγράμματα διοχετεύεται σε δημόσιες αρχές, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και άλλες οργανώσεις για δράσεις που προωθούν αυτούς τους στόχους. Όλες οι δράσεις που χρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δηλαδή τα αποτελέσματά τους να ωφελούν περισσότερα από ένα κράτος μέλος.

Προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκπαίδευσης των δικαστών, δικηγόρων, εισαγγελέων και μελών της Αστυνομίας σε θέματα που εμπίπτουν στους πιο πάνω τομείς. Στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, το Υπουργείο, ως ο εθνικός σύνδεσμος, προωθεί την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με αντίστοιχες δημόσιες αρχές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις άλλων κρατών μελών. Στη βάση των στόχων αυτών, κατά την επίσκεψη μου στην Ελλάδα, τα μέσα του επομένους μηνός, προτίθεμαι να εκθέσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης το ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί το σημερινό σεμινάριο, με γνώμονα την καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, προωθώντας τους στόχους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων «Δικαιοσύνη 2014-2020» και «Δικαιώματα και Ιθαγένεια 2014-2020».
Αρχείο Acrobat Reader (2)+(3) REC JUST Presentation 2015.pdf (1281,92 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader (4)Παρουσίαση Πύλης 26062015 Ζωή Σάββα - revised.pdf (1504,94 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader (5)Διαδικασίες Χρηματοδότησης-final.pdf (2352,17 Kb)
Αρχείο Acrobat Reader (6)Parity_FinalConference.pdf (2374,94 Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.