Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΝομοθεσία


Τα πλαίσια της πολιτικής για εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, της εξάλειψης όλων των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και της κατοχύρωσης της ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου προωθήθηκε σειρά σημαντικών νομοθετημάτων που άπτονται της ισότητας και των δικαιωμάτων της γυναίκας.

Η προσπάθεια αυτή εντατικοποιήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης μας με το κοινοτικό κεκτημένο η οποία και κατέληξε στη ψήφιση πολύ σημαντικών εναρμονιστικών νομοθεσιών που καλύπτουν θέματα ισομισθίας, ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, προστασίας της μητρότητας, σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, γονικής άδειας, ισότητας στις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.α.

Τα σημαντικότερα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου και της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών από το 1985 μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:


Νομοθετικά Μέτρα Για τον Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου
και την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (1985 – Σήμερα):

Προσχώρηση σε Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών

1. Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 [Ν.78/85]

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη έγγραφο αποδοχής για τροποποίηση του άρθρου 20, παράγραφος 1, της Σύμβασης, στις 31 Ιουλίου 2002

2. Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 [Ν.1(III)/2002]

3. Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή Γάμων (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 [Ν.16(III)/2002]

4. Ο περί της Σύμβασης (Αρ.100) περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 [Ν.213/87]

5. Οι περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1990 έως 2010 [Ν.9(ΙΙΙ)/2010]

6. Ο περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 [Ν.6(ΙΙΙ)/2006]

7. Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με σκοπό την Εξάλειψη τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2000 [Ν.31(III)/2000].
(Σύμβαση Αρ.182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας)

8. Ο περί της Σύμβασης για την Αναθεώρηση της Σύμβασης για την Προστασία της Μητρότητας (Αναθεωρημένος) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004

9. Ο περί της Σύμβασης για τη Μερική Απασχόληση (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 [Ν.6(Ι)/1997] - Σύμβαση Αρ. 175 της ΔΟΕ


Άλλες Διεθνείς Συμβάσεις

10. Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δωδέκατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2002 [Ν. 11(ΙΙΙ)/2002]

11. Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 [Ν.26(ΙΙΙ)/94]

12. Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 2005 [Ν. 23(ΙΙΙ)/2005]
* Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 61.972 ημερ. 12/05/2005)

Σύνταγμα

13. Ο περί Τροποποιήσεως του Συντάγματος Νόμος του 1989 [Ν.95/89]
(Τροποποίηση άρθρου 111 του Συντάγματος)

Πολιτικός Γάμος

14. Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 [Ν.21/90]
και Τροποποιητικοί Ν.28(I)/94
Ν.93(I)/94
Ν.57(I)/95
Ν.58(I)/95
Ν.72(I)/2001
καταργήθηκε μετο Ν. 104(Ι)/2003

15. Ο περί Γάμου Νόμος του 2003 [Ν.104(Ι)/2003] (από 25.7.2003)

16. Ο περί Γάμου Τροποποιητικός Νόμος του 2017 [Ν.95(Ι)/2017].

Προστασία της Μητρότητας

16. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1987 [Ν.54/87]
και Τροποποιητικοί Ν.66/88
Ν.48(I)/94

καταργήθηκαν με το N.100(I)/97

17. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997 [Ν.100(I)/97]
Τροποποιητικός Νόμος του 2000 N.45(I)/2000
Τροποποιητικός Νόμος του 2002 Ν.64(Ι)/2002
Τροποποιητικός Νόμος του 2007 Ν.109(Ι)/2007
Τροποποιητικός Νόμος του 2008 Ν.8(Ι)/2008
Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2008 Ν.43(Ι)/2008

Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2008 Ν.43(Ι)/2008
Τροποποιητικός Νόμος του 2011 Ν.70(Ι)/2011
Τροποποιητικός Νόμος του 2015 Ν.175(Ι)/2015
Τροποποιητικός Νόμος του 2016 Ν.118(Ι)/2016
Τροποποιητικός Νόμος του 2017 Ν.116(Ι)/2017
Τροποποιητικός Νόμος του 2018 Ν.20(Ι)/2018


18. Οι περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμοί του 2002, Κ.Δ.Π. 255/2002
Οδηγία 92/85/EEC (Δέκατη Θυγατρική Οδηγία της Οδηγίας Πλαισίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 89/391/ΕΟΚ)

19. Οι περί της Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015
(Κ.Δ.Π. 42/2015)

20. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 [Ν.68/88]

21. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1985 [Ν.116/85]

22. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 [Ν.98(Ι)/92]

23. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 295/2005) (Οι μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρεις απολαβές για 12 βδομάδες κατά την περίοδο της άδειας μητρότητας)

24. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 [Ν.70(Ι)/2011]

25. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 [Ν.175(Ι)/2015]

26. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν. 118(Ι)/2016)

27. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν. 116(Ι)/2017)

Προστασία της Πατρότητας

28. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 (Ν. 117(Ι)/2017

Γονική Άδεια

26. Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002 [Ν.69(I)/2002]
Οδηγία 96/34/EC
Οδηγία 97/80/ΕΚ
Τροποποιητικός Νόμος του 2007 [Ν.111(I) / 2007]
Τροποποιητικός Νόμος του 2010 [Ν.11(Ι) / 2010]
Καταργητικός Νόμος του 2012 [Ν.47(Ι)/2012]

27. Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 [Ν.70(I)/2002]
Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2003 [Ν.111(I)/2003]

28. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 [Ν.71(I)/2002]

29. Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002 [Ν.72(I)/2002]

30. Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2002 [Ν.73(I)/2002]

31. Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002

32. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 366/2009) (ο χρόνος απουσίας δημοσίων υπαλλήλων λόγω λήψης γονικής άδειας χωρίς απολαβές, λογίζεται ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος ώστε να μετρά ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής, προσαυξήσεων και συντάξεων)


Απασχόληση

33. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 [Ν. 205(Ι)/2002]
Οδηγία 76/207/ΕΕ
Οδηγία 97/80/EC
Οδηγία 2006/54/ΕΚ
(Μεταξύ άλλων προνοεί ποινικό αδίκημα σεξουαλικής παρενόχλησης).
Τροποποιητικός [Ν.191(I)/2004]
Τροποποιητικός [Ν.40(Ι)/2006]
Τροποποιητικός [Ν.176(Ι)/2007]
Τροποποιητικός [Ν.39(Ι)/2009]
Κ.Δ.Π. 176/2009, Περί Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής σε Θύματα Διακρίσεων Κανονισμοί του 2009 [Δυνάμει των Άρθρων 23(2)(ια) και 34 του Νόμου]

34. Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 [Ν.76(I)/2002].
Οδηγία 97/81/EC

35. Ο περί Καταργήσεως του Πρωτοκόλλου του 1990 στην περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναίκες) Σύμβαση (Αναθεωρημένη) του 1948 (Κυρωτικού) Νόμου του 1993, Νόμος του 2002 [Ν.21(ΙΙΙ)/2002]

36. Ο περί Καταργήσεως του Κυρωτικού του περί Νυκτερινής Εργασίας (Γυναικών) Συμβάσεως (Αναθεωρηθείσης) του 1948 Νόμου, Νόμος του 2002 [Ν.22(ΙΙΙ)/2002]

37. Ο περί της Καταργήσεως του περί Απασχολήσεως Γυναικών εν Καιρώ Νυκτός Νόμου, Νόμος του 2002 [Ν.107(Ι)/2002]

38. Ο περί εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2003 [Ν.98(I)/2003] (από 25.7.2003)

Οι πιο πάνω νομοθεσίες κρίθηκαν αναγκαίες προς υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 53.749 και ημερ. 19.6.2001, για αποκήρυξη της πιο πάνω Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου σ’ αυτήν, ένεκα της υποχρέωσης που ανέλαβε η Κυπριακή Κυβέρνηση για εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 76/207/ΕΚ, για την εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης για Άνδρες και Γυναίκες σ’ ό,τι αφορά τον Πρόσβαση στην Απασχόληση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανέλιξη και Συνθήκες Εργασίας

Πολίτης της Δημοκρατίας

39. Τροποποιητικός Ν.105(I)/98
καταργήθηκε με το Ν.141(I)/2002

40. Τροποποιητικός Ν.65(I)/99
καταργήθηκε με το Ν.141(I)/2002

41. Τροποποιητικός Ν.168(I)/2001
(με βάση τον οποίον αποκτούν την
Kυπριακή Υπηκοότητα όσοι έχουν
Κύπρια μητέρα)
καταργήθηκε με το Ν.141(I)/2002

42. Τροποποιητικός Ν.67(Ι)/2002
καταργήθηκε με το Ν.141(I)/2002

43. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 [Ν.141(Ι)/2002]

Τέκνο (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση)

44. Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος του 1991 [Ν.187/91]
Τροποποιητικός Νόμος του 1991 [Ν.213/91]
Τροποποιητικός Νόμος του 2000 [Ν.161(I)/2000]
Τροποποιητικός Νόμος του 2006 [Ν.78(I)/2006]
Τροποποιητικός Νόμος του 2008 [Ν.69(I)/2008]

Επίδομα Τέκνου

45. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 1987 [Ν.314/87]
Τροποποιητικός Νόμος του 1988 [Ν.166/88]
Τροποποιητικός Νόμος του 1991 [Ν.75/91] Ν.35(Ι)Τροποποιητικός Νόμος του 1996 [Ν.35(Ι)/96]
Τροποποιητικός Νόμος του 2001 [Ν.36(Ι)/2001]
καταργήθηκαν από 1.1.2003

46. Ο περί Επιδόματος Τέκνου για το Τρίτο Παιδί Νόμος
του 2002 [Ν.8(Ι)/2002]


47. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002 [Ν.167(Ι)/2002] Τροποποιητικός Νόμος του 2003 [Ν.22(Ι)/2003]
Τροποποιητικός (Αρ.2) Νόμος του 2003 [Ν.57(Ι)/2003]
Τροποποιητικός Νόμος του 2007 [Ν.136(I)/2007]
Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2007 [Ν.194(I)/2007]
Τροποποιητικός Νόμος του 2010 [Ν. 55(Ι)/2010]
Tροποποιητικός Νόμος του 2011 [Ν. 189(Ι)/2011]


Επίδομα Μάνας

48. Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του 2000 [Ν.129(Ι)/2000]
Τροποποιητικός Νόμος του 2002 [Ν.10(Ι)/2002]
καταργήθηκαν με το Ν.21(Ι)/2003

49. Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του 2003 [Ν.21(Ι)/2003].
Τροποποιητικός Νόμος του 2006 [Ν.23(Ι)/2006]
Τροποποιητικός Νόμος του 2007 [Ν.135(Ι)/2007]
Τροποποιητικός (Αρ. 2) Νόμος του 2007 [Ν.193(Ι)/2007]
Τροποποιητικός Νόμος του 2010 [Ν. 54(Ι)/2010]

Υιοθεσία

50. Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 [Ν.19(I)/95]

51. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 [Ν.98(Ι)/92]

52. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 [Ν.55(Ι)/96]

53. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 [Ν.84(Ι)/98]

54. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 [Ν.2(Ι)/2001]

Σχέσεις Γονέων και Τέκνων

55. Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 [Ν.216/90]
Τροποποιητικός Νόμος του 1995 [Ν.60(Ι)/1995]
Τροποποιητικός (Αρ.2) Νόμος του 1995 [N.95(Ι)/1995]
Τροποποιητικός Νόμος του 1997 [N.30(Ι)/1997]
Τροποποιητικός (Αρ.2) Νόμος του 1997 [N.60(I)/1997]
Τροποποιητικός Νόμος του 1998 [Ν.21(I)/1998]
Τροποποιητικός Νόμος του 2002 [Ν.190(Ι)/2002]
Τροποποιητικός Νόμος του 2004 [Ν.203(I)/2004]
Τροποποιητικός Νόμος του 2008 [Ν.68(I)/2008]


Περιουσιακές Σχέσεις Συζύγων

56. Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 [Ν.232/91]
Τροποποιητικός Νόμος του 1995 [Ν.49(I)/1995]
Τροποποιητικός Νόμος του 1996 [Ν.34(I)/1996]
Τροποποιητικός Νόμος του 1998 [Ν.25(I)/1998]
Τροποποιητικός Νόμος του 1999 [Ν.58(Ι)/1999]
Τροποποιητικός Νόμος του 2006 [N.62(I)/2006]
Τροποποιητικός (Αρ.2) Νόμος του 2006 [N.169(Ι)/2006]
Τροποποιητικός Νόμος του 2008 [N.67(Ι)/2008]


Βία στην Οικογένεια

57. Ο περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 [Ν.47(I)/94]. Καταργήθηκε με το Ν.119(I)/2000

58. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 [N.119(Ι)/2000].
Τροποποιητικός Νόμος του 2004 [Ν.212(Ι)/2004].

59. O περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 [Ν.172(Ι)/2015].

60. Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 [Ν.78(Ι)/2017].

Ποινικός Κώδικας

60. Ο περί του Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003 [Ν.48(Ι)/2003]. Προσθήκη νέου άρθρου 233Α για αδίκημα περικοπής ή ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εμπορία Προσώπων και Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων

61. Ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007 [Ν.87(I)/2007]

(Κατάργηση του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000 [Ν.3(I)/2000])

Τροποποιητικός Νόμος του 2012 [Ν.13(Ι)/2012]

62. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν. 60(Ι)/2014]

63. Ο περί του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί το Άρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Europol) (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 [Ν.19(ΙΙΙ)/2003]

Προστασία Μαρτύρων

64. Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001 [Ν.95(I)/2001] [σε σχέση με τους Ν.119(I)/2000 και Ν.3(I)/2000]

Απόπειρα Συνδιαλλαγής

65. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος του 1990 [Ν.22/90]. [Διόρθωση στην Ε.Ε. 2507/25.5.90].
Τροποποιητικός Νόμος 54(I)/95

Οικογενειακά Δικαστήρια

66. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990 [Ν.23/90]
Τροποποιητικοί:
Ν.247/90
Ν.231/91
Ν.88(I)/94
Ν.33(I)/96
Ν.61(I)/97
Ν.26(I)/98
Ν.92(I)/98
Ν.46(I)/99
Ν.96(I)/99
Ν.58(I)/2000
N.63(I)/2006


67. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμος του 1994 [Ν.87(I)/94]
Τροποποιητικοί:
Ν.46(Ι)/95
Ν.52(I)/95
Ν.38(I)/96
Ν.29(I)/97
Ν.22(I)/98

Νομική Αρωγή

68. Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 [Ν.165(Ι)/2002]

Ισομισθία

69. Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 1989 [Ν.158/89].
Τροποποιητικός Ν.144(I)/2000
Κ.Δ.Π.283/2000
Κ.Δ.Π.141/2001
καταργήθηκαν από 1.1.2003 με το Ν.177(Ι)/2002

70. Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 [Ν.177(Ι)/2002]
Τροποποιητικός Νόμος του 2004 [Ν.193(I)/2004]
Οδηγία 75/117/EEC
Οδηγία 97/80/EC

Φορολογικό Δίκαιο

71. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 [(Ν.26/88]. (Έκπτωση δια σύζυγο ή το εισόδημα συζύγου)

72. Το περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων) Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 529/2011)

Κοινωνική Σύνταξη

73 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 (Ν.25(I)/95)
Τροποποιητικοί:
Ν.56(Ι)/96
N.53(Ι)/99
N.12(Ι)/2000
N.97(Ι)/2000

Μεταβίβαση της Σύνταξης Γυναικών Δημοσίων Υπαλλήλων

74. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 [Ν.61/90]

Ασφάλιση Αγροτισσών

75. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Αρ.2 Νόμος του 1987 [Ν.199/87]. (Υποχρεωτική ασφάλιση των ανύπαντρων θυγατέρων αγροτών που είναι άνω των 35 χρόνων)

76. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 [Ν.51(Ι)/2001]


Κοινωνικές Ασφαλίσεις – Κατώτατο Επίπεδο Διαβίωσης

77. Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμοι του 1991 και 1994 [Ν.8/91, Ν.97(Ι)/94]

78. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2001 [Ν.51(I)/2001]
Οδηγία 79/7/ΕΕC

79. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2001 [Ν.143(I)/2001]

Επιτρόπου Διοικήσεως

80. Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 [Ν.36(Ι)/2004]

81. Ο περί Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004 [Ν.42(Ι)/2004]

82. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος του 2004 [Ν.58(Ι)/2004]

83. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος του 2004 [Ν.59(Ι)/2004]

Ταμεία Προνοίας και Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλειας

84. Ο περί Ταμείων Προνοίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 [Ν.130(Ι)/2002].
Οδηγία 86/378/EEC
Οδηγία 96/97/EC

85. Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 [Ν.133(Ι)/2002]
Οδηγίες 86/378/ΕΟΚ, 96/97/ΕΚ, 97/80/ΕΚ

Τροποποίηση Κανονισμών

86. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 30.148 και ημερ. 20.5.1988 τροποποιήθηκαν οι Κανονισμοί που ρυθμίζουν τα θέματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, της οικονομικής βοήθειας σε υποτροφίες και του επιδόματος ενοικίου, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων

87. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 87 των Περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων (1/90, 71/91, 211/91, 27(I)/94), Κ.Δ.Π.101/95, Κ.Δ.Π.307/98 και Κ.Δ.Π.276/99 που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και άδεια Μητρότητας (γονική άδεια)


Συμφιλίωση Επαγγελματικού και Οικογενειακού Βίου (Ενθάρρυνση συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας)

88. Το περί Παιδίων (Παιδοκομικοί Σταθμοί Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1993 (ΚΔΠ 217/93)

89. Το περί Παιδίων (Παιδοκομικό Τροποποιητικό) Διάταγμα του 1994 (ΚΔΠ 213/94)

90. Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996 [Ν.2(Ι)/96]

91. Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοί του 1997 [Ν.157/97]

92. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι του 1991 έως 1994 [Ν.222/91, Ν.64(Ι)/94]

93. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμοί του 2000 (ΚΔΠ 213/2000)

94. Ο περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμος του 1997 [Ν.38(Ι)/97]

95. Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000 (ΚΔΠ 394/2000)

Ισότητα ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

96. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόμος του 2008 [Ν.18(I)/2008]

97. Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες (Παροχής Ανεξάρτητης
Συνδρομής) Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π.483/2010)

98. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 [Ν.89(Ι)/2013]

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

99. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 [N.44(I)/2014]

100. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (Διορισμός Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος του Παιδιού) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2014
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νομοθεσία για τη Βία στην Οικογένεια.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 315,04Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες