Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες24/09/2015

Κ. Έντιμε Υπουργέ,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στις εργασίες του τελικού συνεδρίου του έργου FEFI project “Finding Education for Female Inmates”.

Καλωσορίζω επίσης στην Κύπρο τους δυο εκπροσώπους από τις οκτώ χώρες που συμμετέχουν στην σύμπραξη FEFI, την κα. Anne η εκπροσωπεί τούς εταίρους μας από το Βέλγιο και την Dr. Chantal από Μάλτα. Καλώς ήρθατε!

Το πρόγραμμα FEFI του οποίου οι εργασίες ολοκληρώνονται σήμερα, τελεί υπό χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κόστος του προγράμματος ανήλθε γύρω στις €400,000, με 75% - 25% χρηματοδότηση. Δέκα εταίροι οι οποίοι προέρχονται από οκτώ χώρες συνεργάστηκαν με σκοπό την διαμόρφωση αλλαγών σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά τις ενήλικες και ανήλικες κρατούμενες. Οι γυναίκες κρατούμενες αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα αλλά μειοψηφούσα ομάδα κρατουμένων λόγω του μικρού σχετικά ποσοστού τους (7%), με συγκεκριμένες ανάγκες ανάμεσα στο πληθυσμό των κρατουμένων. Η εκπαιδευτική πολιτική για τις γυναίκες κρατούμενες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαφέρει από εκείνη των ανδρών κρατουμένων.

Το FEFI στοχεύει στη βελτίωση και την αύξηση της συμμετοχής τους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, καθώς και στη διά βίου μάθηση των γυναικών κρατουμένων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Μέσα από την προσπάθεια για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, και της αυτοεκτίμησης τους οι γυναίκες κρατούμενες, αποκτούν φωνή αλλά και ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τα κέντρα λήψεως αποφάσεων να καθορίσουν εκείνες τις πολιτικές που θα οδηγήσουν τις γυναίκες κρατούμενες στην ορθότερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση αλλά και την αποκατάσταση και ευκολότερη κοινωνική τους επανένταξη μετά την αποφυλάκιση.

Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε τόσο ως εταίροι όσο και ως εξωτερικοί συνεργάτες σε αρκετά από αυτά, όπως είναι το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG, το Πρόγραμμα Prison Education Basic Skills Blended Learning-PEBBLE, το σημερινό Πρόγραμμα FEFI, Innovative Learning Approaches in Staff Training and Young Offenders' Employability Support - ILA Employability project, το πρόγραμμα Erasmus + Education for Sentenced Minor and Youths. Σε αυτά καταβάλλουμε προσπάθεια να συμμετέχουν τόσο το προσωπικό του τμήματος όσο και οι ίδιοι οι κρατούμενοι.

Ωστόσο και σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια της λειτουργίας ενός σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος επιδεικνύουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των κρατουμένων που στόχο έχουν την επιμόρφωση και την αναμόρφωση τους για την ομαλότερη κοινωνική τους επανένταξη.

Στο Τμήμα Φυλακών λειτούργησαν 5 σχολικά τμήματα στις διάφορες πτέρυγες δίδοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους κρατούμενους να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα λειτούργησαν σχολικά τμήματα για τις πτέρυγες καταδίκων, νεαρών κρατουμένων, γυναικών αλλά και δύο ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για τους νεαρούς κρατούμενους.

Από τον Μάρτιο του 2015 και μετά από πολιτική που καταρτίσαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τέθηκαν υψηλοί στόχοι για αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου το εκπαιδευτικό σύστημα των φυλακών δεν θα διαφέρει σε τίποτα από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας όσον αφορά την πιστοποίηση των μαθημάτων, όπως θα έπρεπε να ήταν, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς των φυλακών και τις συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τυπική Εκπαίδευση

Όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση μετά από ενέργειες μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά τα προγράμματα της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας.

Στόχος των προγραμμάτων ήταν η παροχή της δυνατότητας στους κρατούμενους να αποκτήσουν απολυτήριο τεχνικής σχολής και πιστοποιημένη επαγγελματική γνώση σε τομείς της οικονομίας που μπορούν να απορροφηθούν σχετικά εύκολα με την αποφυλάκιση τους. Το πρόγραμμα λειτούργησε πιλοτικά και καταγράφηκαν οι αδυναμίες αλλά και οι προτάσεις των κρατουμένων με στόχο το 2015-2016 να λειτουργήσει ενισχυμένο και πλήρως αναβαθμισμένο.

Πιο συγκεκριμένα για την χρονιά 2015-2016 ενισχύσαμε τους κλάδους σπουδών και από 4 τους αυξήσαμε σε 6. Παράλληλα ενισχύσαμε το διδακτικό προσωπικό και προβήκαμε σε όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνώση η οποία θα παραδίδεται.

Επιπλέον μέσα από το πρόγραμμα της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 θα δίδουμε τη δυνατότητα ακόμα και σε εκείνους τους κρατούμενους που δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια για εγγραφή στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή (Απόφοιτοι Γυμνασίου Τουλάχιστον) να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρόγραμμα της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής παρέχεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παράλληλα κρατούμενες και κρατούμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα μαθημάτων του Γυμνασίου ή και Λυκείου, παρακολουθώντας ενισχυτική διδασκαλία από το Σχολείο μας και αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο για μελέτη, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν σε κατατακτήριες εξετάσεις και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου ή και Λυκείου.

Μη Τυπική Εκπαίδευση

Στο σχολείο μας αρχίζει η μη τυπική εκπαίδευση η οποία ενώ δεν βασίζεται σε τυπικό ωρολόγιο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, μπορεί να οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους φορείς όπως το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού (ΑνΑΔ) έτσι ώστε την χρονιά 2015-2016 να προσφερθούν προγράμματα που θα οδηγήσουν σε πιστοποιημένη γνώση.

Στα πλαίσια της επιτυχούς εφαρμογής της μη τυπικής εκπαίδευσης, έχουμε κάνει επαφές και με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την οποία προωθούμε την εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης επαγγελματικών Προσόντων.

Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων από έναν επίσημο κρατικό φορέα είναι σημαντικό εφόδιο στην εργασιακή πορεία κάθε επαγγελματία. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, όπου και εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου, σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το Σύστημα αυτό απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους, άνεργους και οικονομικά αδρανείς που επιθυμούν να εξεταστούν για απόκτηση πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στην εξασφάλιση εργασίας ή στην ανέλιξη στην εργασία τους.

Μέσα από την εξέταση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων στο Σύστημα, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και έτσι διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας των ανέργων και οικονομικά αδρανούντων.

Παράλληλα σε συνεργασία με την ΑΝΑΔ προωθούμε την πιστοποίηση του Σχολείου του Τμήματος Φυλακών ως Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του Συστήματος ΑξιοΠιστοΣυν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αφού διέλθουμε τους απαραίτητους ελέγχους θα είμαστε σε θέση να πιστοποιούμε τη γνώση την οποία παραδίδουμε δίδοντας αναγνωρισμένα εφόδια στους κρατουμένους και βοηθώντας στην κοινωνική τους επανένταξη.

Άτυπη Εκπαίδευση-Επιμόρφωση

Όσον αφορά την άτυπη εκπαίδευση – επιμόρφωση στο Σχολείο μας, αυτή αποτελούσε για χρόνια τον κύριο άξονα εκπαίδευσης του Τμήματος Φυλακών. Αυτή η μορφή της εκπαίδευσης, παρέχεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα μέσω του Προγράμματος των Επιμορφωτικών Κέντρων. Ωστόσο, η εν λόγω επιμορφωτική γνώση προς τους κρατούμενους σε διάφορα θέματα δεν οδηγούσε σε πιστοποίηση. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 λειτουργούσαν 15 ομάδες θεμάτων οι οποίες μέσα από ενέργειες μας έχουν αυξηθεί κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 σε 30. Στόχος της αύξησης είναι η εισαγωγή θεμάτων τα οποία μπορούν μέσα από διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να οδηγήσουν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Με αυτό τον τρόπο η άτυπη εκπαίδευση μπορεί σε μεγάλο βαθμό να μετατραπεί σε πιστοποιημένη μη τυπική εκπαίδευση. Παραδείγματα αυτής της ενέργειας μας αποτελεί η εισαγωγή του μαθήματος της Λογιστικής η οποία οδηγεί μέσα από εξετάσεις στην πιστοποίηση LCCI, της ενίσχυσης του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η οποία οδηγεί μέσα από Εξετάσεις στην πιστοποίηση ECDL, της εισαγωγής του μαθήματος των Πρώτων Βοηθειών η οποία οδηγεί μέσα από εξετάσεις στην απόκτηση διπλώματος Πρώτου Βοηθού. Περαιτέρω προσφέρουμε ενισχυμένη και αναβαθμισμένη τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά την παροχή γνωσιολογικής γνώσης σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων όπως η Ψυχολογία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις, και Εγγραμματισμός, σε θέματα καλλιτεχνικής έκφρασης όπως η Ζωγραφική, Αγιογραφία, Κατασκευή κοσμημάτων, Γλυπτική, σε θέματα γλώσσας όπως τα Αγγλικά, Ρωσσικά, και Ελληνικά για Αλλόγλωσσους, αλλά και θέματα άσκησης και ψυχαγωγίας όπως προγράμματα γυμναστικής, χορός, μουσική.

Πανεπιστήμια

Όσον αφορά την φοίτηση των κρατούμενων ανδρών και γυναικών σε πανεπιστήμια με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο ή την μέθοδο tutoring, από τον Φεβρουάριο 2015 αρχίσαμε συνεργασίες με διάφορα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες φοίτησης των κρατουμένων μας με μερικές υποτροφίες και με μειωμένα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα έχουμε εγγράψει για πρώτη φορά 5 Φοιτητές (4 άνδρες κρατούμενοι και μία γυναίκα κρατούμενη) οι οποίοι παρακολούθησαν σπουδές εξ αποστάσεως και ένας φοιτητής κρατούμενος μέσω της μεθόδου tutoring. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων όλων των φοιτητών κρατούμενων υπήρξαν εξαιρετικά.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και από άλλους κρατούμενους για φοίτηση σε πανεπιστήμια, πραγματοποιήσαμε αρκετές επαφές και με άλλα πανεπιστήμια με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με ακόμα 2 ιδιωτικά πανεπιστήμια ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των φοιτητών από 6 σε 12. Παράλληλα στους κρατούμενους προσφέρονται ειδικά διαμορφωμένα δίδακτρα προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν τα οποία φτάνουν μέχρι και μείωση 70% των διδάκτρων και σε κάποιες περιπτώσεις απόρων φοιτητών ακόμη και Δωρεάν.

Προωθούμε συνεργασία με πανεπιστήμια στον τομέα της παραχώρησης διαλέξεων από ακαδημαϊκό προσωπικό προς τους κρατούμενους είτε δια ζώσης είτε μέσω οπτικογραφημένων διαλέξεων.

Συνεργασίες με Φορείς για Θέματα Εκπαίδευσης

Στα πλαίσια της προσπάθειας για αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προχωρήσαμε σε συνεργασίες με φορείς όπως η Microsoft αλλά και η Cyta προκειμένου να εισαχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και να αναβαθμιστούν τεχνολογικά οι αίθουσες διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Microsoft μέσα από τη συνεργασία της με το Τμήμα Φυλακών προχωρεί στην δημιουργία εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Lab). Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα δίνει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τόσο για αρχάριους όσο και προχωρημένους. Η παροχή τέτοιου είδους προγραμμάτων μέσω μιας παγκοσμίου φήμης και κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της αλλά και η πιστοποίηση της παρακολούθησης αυτών των προγραμμάτων αποτελούν ουσιαστικό βήμα προς την αναβάθμιση και την επιθυμία παροχής αναγνωρισμένης και πιστοποιημένης γνώσης.

Επιπλέον η Cyta μέσω της Θυγατρικής της εταιρείας Cytacom μας παραχωρεί για το έτος 2015-2016 δωρεάν ηλεκτρονικούς υπολογιστές για εξοπλισμό της αίθουσας διδασκαλίας της πτέρυγας των γυναικών, καθώς και βιντεοπροβολέα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και καταγραφή αναγκών από τη cyta προκειμένου να παραχωρηθεί εξοπλισμός για την διεξαγωγή παράλληλων εκπαιδευτικών διαλέξεων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Μέσα από την συνεργασία με την Cyta δίδεται παράλληλα το δικαίωμα σε αποφυλακισθέντες φοιτητές κρατούμενους να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον οργανισμό αποκτώντας με τον τρόπο αυτό εργασιακή εμπειρία με στόχο την ευκολότερη απορρόφηση τους από την αγορά εργασίας.

Αδιάκοπη λειτουργία του Σχολείου (καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα)

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων το Τμήμα Φυλακών για πρώτη φορά στα χρονικά του Σχολείου των φυλακών προχώρησε φέτος στη θέσπιση της αδιάκοπης λειτουργίας των μαθημάτων του Σχολείου τόσο κατά τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ως εκ τούτου το σχολείο του Τμήματος Φυλακών συνέχισε αδιάκοπα τη λειτουργία του προσφέροντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο βασίστηκε στην εθελοντική προσφορά 36 εκπαιδευτών διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι απασχόλησαν δημιουργικά τους κρατούμενους. Θεωρούμε επιβεβλημένη την αδιάκοπη διεξαγωγή μαθημάτων αφού και οι έρευνες ανά το παγκόσμιο καταδεικνύουν ότι η αδράνεια, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα υποτροπής των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της κράτησης τους. Ως εκ τούτου η αδιάκοπη λειτουργία των μαθημάτων αποτέλεσε προτεραιότητα μας η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Μέσα από τη συμβολή 36 εθελοντών εκπαιδευτικών από διάφορους φορείς όπως ο ΚΕΝΘΕΑ, τα Επιμορφωτικά Κέντρα, τα Πανεπιστήμια Νεάπολις και Frederick, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και αρκετούς άλλους ιδιώτες εκπαιδευτικούς, προσφέρθηκαν ενότητες μαθημάτων Ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, διατροφολογίας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Σύνταξης βιογραφικών σημειωμάτων, νεανικής επιχειρηματικότητας, πρώτων βοηθειών, διαλέξεις για θέματα εξαρτήσεων κ.α.

Βιβλιοθήκη

Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη η οποία ενισχύεται συνεχώς με βιβλία τα οποία είτε αγοράζονται από το Τμήμα Φυλακών είτε παρέχονται προς το Τμήμα Φυλακών από διάφορους φορείς. Προς ενίσχυση των ξενόγλωσσων βιβλίων, το Τμήμα Φυλακών αποτάθηκε στις πρεσβείες διαφόρων χωρών για την παραχώρηση βιβλίων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ξενόγλωσσων κρατουμένων.

Ταινιοθήκη

Επίσης, με μεγάλη επιτυχία λειτουργεί εδώ και δύο μήνες δανειστική ταινιοθήκη η οποία ενισχύεται συνεχώς, όπου οι κρατούμενοι μπορούν να δανειστούν ταινίες τόσο ψυχαγωγικού όσο και επιμορφωτικού περιεχομένου.

Ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Θεατρική Ομάδα

Η ενασχόληση με το θέατρο αποτελεί μια εξαιρετική δραστηριότητα ψυχαγωγίας αλλά και επιμόρφωσης των κρατουμένων. Το Τμήμα Φυλακών δημιούργησε για πρώτη φορά μικτή θεατρική ομάδα Ανδρών-Γυναικών κρατουμένων η οποία ανέβασε την περασμένη Δευτέρα 21/9/2015 με επιτυχία το έργο του Μιχάλη Πιτσιλλίδη «Για ποιον να βρέξει» στο Θέατρο Λατσιών. Η μικτή θεατρική μας ομάδα θα συμμετέχει και στον παγκύπριο διαγωνισμό θεάτρου του ΘΟΚ. Μάλιστα σύντομα θα πραγματοποιήσει και άλλη παράσταση για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ομάδα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της ηθοποιού Ζωής Κυπριανού η οποία μας προσφέρει τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς και εθελοντικά.

Ομάδα Ποδοσφαίρου

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των αθλητικών δραστηριοτήτων διοργανώνουμε ποδοσφαιρικές συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με διάφορες ομάδες.

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι κρατούμενοι αθλούνται και ψυχαγωγούνται παράλληλα. Η ομάδα κρατουμένων συμμετείχε σε τουρνουά FUTSAL εκτός Φυλακών για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ορχήστρα-Χορωδία-Χορευτική Ομάδα

Στην παρούσα φάση πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ορχήστρας, μουσικής χορωδίας αλλά και χορευτικής ομάδας για την περαιτέρω ενεργό συμμετοχή και ψυχαγωγία των κρατουμένων.

Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις εκτός των Φυλακών

Συμμετείχαμε με κρατούμενους στην εκδήλωση «Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μία μέρα» υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην οδό Λήδρας, Ονασαγόρου και Ρηγαίνης. Περπατήσαμε με τους κρατούμενους μας στην «Πορεία Περηφάνιας» υπό την αιγίδα του Δήμαρχου Λευκωσίας, και στη λαμπαδηφορία «Η Αγάπη τα Πάντα μπορεί», επί ευκαιρίας της Παγκόσμιας ημέρας κατά των Ναρκωτικών την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φίλων και Συγγενών Εξαρτημένων Ατόμων.

Άλλες εκδηλώσεις που συμμετείχαν κρατούμενοι (άνδρες και γυναίκες)

Περαιτέρω, για τη ψυχαγωγία των ανδρών και γυναικών κρατουμένων διοργανώνουμε μουσικές εκδηλώσεις όπως η μουσική εκδήλωση με DJ στο θέατρο για ελληνοκύπριους και αλλοδαπούς κρατούμενους και κρατούμενες, καθώς και η συναυλία «Ελεύθερες Νότες», με την Εύη Καπάταη στο γήπεδο του Τμήματος Φυλακών, την οποία παρακολούθησαν άνδρες και γυναίκες κρατούμενες μαζί.

Κλείνοντας θα αναφερθώ στα προγράμματα που εφαρμόζουμε για τις γυναίκες.

Αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες κρατούμενες χωρίς καμία διάκριση όσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τους άνδρες κρατούμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ομάδας.

Στις γυναίκες κρατούμενες προσφέρουμε χωρίς διάκριση όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε και στους άνδρες όπως αναλύθηκαν πιο πάνω.

Επιπλέον για τις γυναίκες κρατούμενες λαμβανομένου υπόψη των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών τους, προσφέρουμε και εξειδικευμένα προγράμματα όπως προγράμματα γυμναστικής (Yoga, zumba) καθώς και προγράμματα χειροτεχνίας, Αγιογραφία, κατασκευή Κοσμημάτων με τα οποία απασχολούνται ιδιαίτερα.

Στόχος για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 είναι να προσφέρουμε και ειδικές διαλέξεις για ανάπτυξη των γονικών δεξιοτήτων των γυναικών κρατουμένων που είναι μητέρες.

Παράλληλα θα προσφέρουμε και κλάδο στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή (Σχεδιασμός και Παραγωγή ειδών ένδυσης) δίδοντας την ευκαιρία και στις γυναίκες κρατούμενες να αποκτήσουν απολυτήριο τεχνικής σχολής ή απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την χρονιά 2015-2016 δώσαμε τη δυνατότητα στους κρατούμενους (άνδρες και γυναίκες) μέσω ερωτηματολογίων να κάνουν τις δικές τους εισηγήσεις για μαθήματα τα οποία επιθυμούν και τα οποία θα εισαχθούν εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση αφού αποτελεί το δυναμικότερο φορέα της παιδείας στοχεύοντας στη μόρφωση και ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου, την πνευματική, κοινωνική και ηθική ολοκλήρωση του. Η εκπαιδευτική μας πολιτική έχει ως στόχο την ισόβια επαφή των κρατουμένων με την παιδεία και τον πολιτισμό, καθώς και τη δημιουργική διάπλαση της προσωπικότητας, απελευθερώνοντας τους από φόβους και προκαταλήψεις!

Σας ευχαριστώ!

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.