Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ομιλίες09/12/2013

Αγαπητές κυρίες, Ευρωβουλευτές,
Αγαπητοί εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι Οργανώσεων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των ΜΜΕ,

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα τη Συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή ενόψει και των Ευρωεκλογών του 2014.

Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες είναι αδιανόητο η γυναίκα να απέχει από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δεν νοείται το 2013 οι γυναίκες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Κύπρο, με το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο να περιορίζονται σε στερεότυπους ρόλους, η δε κοινωνία να μην αξιοποιεί τις γνώσεις, τα ταλέντα και τις εμπειρίες τους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο και ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Είναι βέβαια πάνω απ’ όλα ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δείκτης δημοκρατίας και πολιτισμού μιας χώρας.

Σε διεθνές επίπεδο, η ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προωθείται ενεργά με τη Σύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας και είναι επίσης ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό. Οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές το 36% του Ευρωκοινοβουλίου.

Εντούτοις, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει γενικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξακολουθεί να υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι γυναίκες αριθμούν το 24% των μελών στα υπουργικά συμβούλια, το 26% των εθνικών κοινοβουλίων και το 30% των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Στην Κύπρο η γυναικεία αντιπροσώπευση στη Βουλή αντιστοιχεί μόλις στο 11%, δηλαδή 7 γυναίκες από τους 56 βουλευτές, ενώ στην Ευρωβουλή, το 33% της κυπριακής αντιπροσώπευσης είναι γυναίκες, δηλαδή 2 από τα έξι μέλη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε μια γυναίκα από τους 11 υπουργούς, δηλαδή ποσοστό 9.1%, ενώ στους 16 αξιωματούχους και υπουργούς που διορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε 3 γυναίκες δηλαδή ποσοστό 19%. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία αντιπροσώπευση αντιστοιχεί στο 18%, αριθμώντας 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους. Στο Δικαστικό Σώμα οι γυναίκες κατέχουν το 44% του συνολικού αριθμού δικαστών. Παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστήριο ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε και για πρώτη φορά οι γυναίκες δικαστές είναι 4 από τους 13 δικαστές. Στη Δημόσια Υπηρεσία οι γυναίκες κατέχουν το 33% των ανώτερων θέσεων.

Σε εθνικό επίπεδο, οι μέχρι τώρα προσπάθειες αναπτύσσονταν κυρίως από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και επικεντρώνονταν σε διαφωτιστικές εκστρατείες, σεμινάρια και εκδηλώσεις, καθώς και σε επαφές με πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ για να υποστηρίξουν και να προβάλουν τις υποψήφιες γυναίκες σε ίση βάση με τους άνδρες. Παράλληλα, τα πλείστα πολιτικά κόμματα υιοθέτησαν ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα συλλογικά τους όργανα και στα ψηφοδέλτια με τα οποία συμμετέχουν σε δημόσιες εκλογές.

Πρόσφατα η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας, των Η.Ε., καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να επανεξετάσει τις πολιτικές της και να εφαρμόσει, όπου είναι αναγκαίο, προσωρινά μέτρα για ουσιαστική πρόοδο στον τομέα αυτό.

Είναι εμφανές εκ του αποτελέσματος ότι οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υπάρχει βελτίωση, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις να παρατηρείται και οπισθοδρόμηση Έχουμε λοιπόν ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσουμε.

Κυρίες και Κύριοι,

Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της να υπάρξει διάχυση της Αρχής της Ισότητας σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας, και σε αυτό το δρόμο κρίνει ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων έχουν τόσο τα πολιτικά κόμματα, όσο και τα ΜΜΕ και οι φορείς Ισότητας, καθώς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά, και σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο πρέπει να καλλιεργήσει ενεργούς πολίτες με νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές για ίσες ευκαιρίες στη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή.

Υποστηρίζουμε την υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και να διασφαλιστεί η απόδοση των μέτρων αυτών, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την διάσταση του φύλου που απευθύνονται στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, την λήψη μέτρων για την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των γυναικών στη πολιτική ζωή και στις εκλογές.

Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει σκοπό να προωθήσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17 που μεταξύ άλλων θα καλύπτει διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε την παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου σε όλους τους τομείς παρέμβασης όπως της:
  • Οικονομικής Ζωής: καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, π.χ. στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες
  • Ισης συμμετοχής και εκπροσώπησης: αναφορικά με έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, την προώθηση γυναικών στη λήψη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα,
  • Κοινωνικών δικαιωμάτων: η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών,
  • Ατομικών δικαιωμάτων: το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, ενθαρρύνοντας την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το σεβασμό των δικαιωμάτων για την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών,
  • Γυναικείων και ανδρικών ρόλων και στερεοτύπων: αναφορικά με τα γυναικεία και ανδρικά στερεότυπα και την ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς, της στάσης, των κανόνων και των αξιών λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των ρόλων των γυναικών και ανδρών στη κοινωνία

Οι απόψεις ή προτάσεις σας στη σημερινή διαβούλευση, θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν για αξιοποίηση στη χάραξη πολιτικής και την προώθηση σχετικών δράσεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι διαπιστώσεις υπάρχουν, οι στατιστικές δείχνουν ότι η Κύπρος υστερεί, και η υποεκπροσώπηση ή υποσυμμετοχή των γυναικών συνεχίζεται.

Προσκληθήκατε σε αυτήν εδώ την διαβούλευση για να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σας, που να επικεντρώνονται στα επόμενα βήματα και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα με απόψεις επί της ουσίας.

Λοιπόν, «Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων;»

Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
Αγαπητές κυρίες, Ευρωβουλευτές,
Αγαπητοί εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι Οργανώσεων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,
Αγαπητοί Εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα τη Συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή ενόψει και των Ευρωεκλογών του 2014. Στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες είναι αδιανόητο η γυναίκα να απέχει από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Δεν νοείται το 2013 οι γυναίκες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Κύπρο, με το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο να περιορίζονται σε στερεότυπους ρόλους, η δε κοινωνία να μην αξιοποιεί τις γνώσεις, τα ταλέντα και τις εμπειρίες τους. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο και ανάπτυξη, καθώς και την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Είναι βέβαια πάνω απ’ όλα ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δείκτης δημοκρατίας και πολιτισμού μιας χώρας. Σε διεθνές επίπεδο, η ίση συμμετοχή γυναικών και αντρών στην εξουσία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προωθείται ενεργά με τη Σύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας και είναι επίσης ένας από τους δώδεκα κρίσιμους τομείς προβληματισμού της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου του 1995. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Στρατηγική της ΕΕ για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών 2010–2015, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης στον τομέα αυτό. Οι γυναίκες αποτελούν το 33% των Μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι γυναίκες Ευρωβουλευτές το 36% του Ευρωκοινοβουλίου. Εντούτοις, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει γενικά σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εξακολουθεί να υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Συγκεκριμένα, στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι γυναίκες αριθμούν το 24% των μελών στα υπουργικά συμβούλια, το 26% των εθνικών κοινοβουλίων και το 30% των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στην Κύπρο η γυναικεία αντιπροσώπευση στη Βουλή αντιστοιχεί μόλις στο 11%, δηλαδή 7 γυναίκες από τους 56 βουλευτές, ενώ στην Ευρωβουλή, το 33% της κυπριακής αντιπροσώπευσης είναι γυναίκες, δηλαδή 2 από τα έξι μέλη. Στο Υπουργικό Συμβούλιο έχουμε μια γυναίκα από τους 11 υπουργούς, δηλαδή ποσοστό 9.1%, ενώ στους 16 αξιωματούχους και υπουργούς που διορίστηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε 3 γυναίκες δηλαδή ποσοστό 19%. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η γυναικεία αντιπροσώπευση αντιστοιχεί στο 18%, αριθμώντας 84 από 472 Δημοτικούς Συμβούλους. Στο Δικαστικό Σώμα οι γυναίκες κατέχουν το 44% του συνολικού αριθμού δικαστών. Παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστήριο ο αριθμός των γυναικών αυξήθηκε και για πρώτη φορά οι γυναίκες δικαστές είναι 4 από τους 13 δικαστές. Στη Δημόσια Υπηρεσία οι γυναίκες κατέχουν το 33% των ανώτερων θέσεων. Σε εθνικό επίπεδο, οι μέχρι τώρα προσπάθειες αναπτύσσονταν κυρίως από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και επικεντρώνονταν σε διαφωτιστικές εκστρατείες, σεμινάρια και εκδηλώσεις, καθώς και σε επαφές με πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ για να υποστηρίξουν και να προβάλουν τις υποψήφιες γυναίκες σε ίση βάση με τους άνδρες. Παράλληλα, τα πλείστα πολιτικά κόμματα υιοθέτησαν ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα συλλογικά τους όργανα και στα ψηφοδέλτια με τα οποία συμμετέχουν σε δημόσιες εκλογές. Πρόσφατα η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας, των Η.Ε., καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να επανεξετάσει τις πολιτικές της και να εφαρμόσει, όπου είναι αναγκαίο, προσωρινά μέτρα για ουσιαστική πρόοδο στον τομέα αυτό. Είναι εμφανές εκ του αποτελέσματος ότι οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υπάρχει βελτίωση, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις να παρατηρείται και οπισθοδρόμηση Έχουμε λοιπόν ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσουμε. Κυρίες και Κύριοι, Από την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της να υπάρξει διάχυση της Αρχής της Ισότητας σε όλους τους τομείς του κράτους και της κοινωνίας, και σε αυτό το δρόμο κρίνει ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων έχουν τόσο τα πολιτικά κόμματα, όσο και τα ΜΜΕ και οι φορείς Ισότητας, καθώς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά, και σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο πρέπει να καλλιεργήσει ενεργούς πολίτες με νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές για ίσες ευκαιρίες στη συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή. Υποστηρίζουμε την υιοθέτηση θετικών δράσεων, περιλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της ισότητας και να διασφαλιστεί η απόδοση των μέτρων αυτών, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την διάσταση του φύλου που απευθύνονται στην κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, την λήψη μέτρων για την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των γυναικών στη πολιτική ζωή και στις εκλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει σκοπό να προωθήσει το Νέο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2014-17 που μεταξύ άλλων θα καλύπτει διαβούλευση για την ετοιμασία μέτρων και πρακτικών, που θα καλύπτουν και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά του τόπου μας. Η δική μας προσέγγιση στις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ορίζει ότι η προώθηση του στόχου της ισότητας δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, αλλά ότι αντίθετα, όλες οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να κινητοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε την παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου σε όλους τους τομείς παρέμβασης όπως της: Οικονομικής Ζωής: καθόσον αφορά τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες υφίστανται στην αγορά εργασίας, π.χ. στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη διευκόλυνση μιας καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες
Ισης συμμετοχής και εκπροσώπησης: αναφορικά με έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων, την προώθηση γυναικών στη λήψη πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα,
Κοινωνικών δικαιωμάτων: η διάσταση του φύλου να ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών,
Ατομικών δικαιωμάτων: το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, ενθαρρύνοντας την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, το σεβασμό των δικαιωμάτων για την παροχή ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση με το φύλο και την εμπορία γυναικών,
Γυναικείων και ανδρικών ρόλων και στερεοτύπων: αναφορικά με τα γυναικεία και ανδρικά στερεότυπα και την ανάγκη αλλαγής συμπεριφοράς, της στάσης, των κανόνων και των αξιών λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των ρόλων των γυναικών και ανδρών στη κοινωνία Οι απόψεις ή προτάσεις σας στη σημερινή διαβούλευση, θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν για αξιοποίηση στη χάραξη πολιτικής και την προώθηση σχετικών δράσεων. Κυρίες και Κύριοι, Οι διαπιστώσεις υπάρχουν, οι στατιστικές δείχνουν ότι η Κύπρος υστερεί, και η υποεκπροσώπηση ή υποσυμμετοχή των γυναικών συνεχίζεται. Προσκληθήκατε σε αυτήν εδώ την διαβούλευση για να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις σας, που να επικεντρώνονται στα επόμενα βήματα και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα με απόψεις επί της ουσίας. Λοιπόν, «Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων;» Παρακαλώ, έχετε το λόγο.

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.