ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδήσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - Διαβούλευση επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του θεσμού της διαμεσολάβησης

08/08/2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβούλευση επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται
του θεσμού της διαμεσολάβησης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας το θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ως τρόπος εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, στην απονομή της δικαιοσύνης και τα πλεονεκτήματα που αυτός συνεπάγεται για τα μέρη (οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μερών, εξασφάλιση, αν επέλθει συμφωνία, εκούσιας εκτέλεσης και διατήρηση φιλικής σχέσης μεταξύ των μερών) και με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού και την ενίσχυση της εφαρμογής του, θέτει προς διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο διάφορα θέματα που άπτονται της διαμεσολάβησης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει από σήμερα, 8 Αυγούστου 2018 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Υπουργείο ανάθεσε σε εμπειρογνώμονες τη διεξαγωγή μελέτης επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται του θεσμού της διαμεσολάβησης, τα οποία πρωτίστως αφορούν στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές, αλλά και στην ενημέρωση του κοινού για το θεσμό της διαμεσολάβησης και την πρόσβαση στους διαμεσολαβητές. Η μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με την τροποποίηση της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση.

Παρατίθεται σημείωμα σε σχέση με τα κύρια θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η μελέτη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και τα κύρια συμπεράσματα της, ως επίσης ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012).

Στο σημείωμα αναλύονται συνοπτικά τα ακόλουθα θέματα:

(α) Συγκριτική επισκόπηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ευρώπη·

(β) Είδη της διαμεσολάβησης τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στην Κύπρο·

(γ) Τρόποι αναβάθμισης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

(δ) Τρόποι διάχυσης της ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση στο ευρύ κοινό·

(ε) Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με τα θέματα που καταγράφονται στο σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pgregoriou@mjpo.gov.cy.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

8 Αυγούστου 2018


Σχετικά Αρχεία:


Πίσω

© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως