Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ APOSTILLE

22/07/2020

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι υπεύθυνο ως Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Νόμοι 50/72 και 91/72).

Η εν λόγω Σύμβαση τυγχάνει εφαρμογής επί δημοσίων εγγράφων εκδιδόμενων επί του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν επί του εδάφους του άλλου.

Κατάργηση της υποχρέωσης για νομιμοποίηση δημοσίου εγγράφου σημαίνει την πιστοποίηση μόνο της αυθεντικότητας της υπογραφής επί του εγγράφου, της ιδιότητας του ατόμου που έχει υπογράψει και της ταυτότητας της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

Το πιστοποιητικό (έντυπο) γνωστό ως ΑPOSTILLE, το οποίο προστίθεται και επικολλάται επί του εγγράφου, ως η μόνη πιστοποίηση κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό του Υπουργείου ώστε το Κυπριακό δημόσιο έγγραφο να αποσταλεί στην αλλοδαπή. Καταβάλλεται τέλος ύψους 5 Ευρώ, σε χαρτόσημα, τα οποία επικολλούνται και ακυρώνονται επί του εντύπου «ΑPOSTILLE». (Σημειώνεται ότι ο πολίτης προμηθεύεται χαρτόσημα από τα κατά τόπους Ταχυδρομεία).

Η Σύμβαση της Χάγης δεν εφαρμόζεται επί εγγράφων εκδιδομένων από διπλωματικούς εκπροσώπους ή προξενικούς λειτουργούς, ως επίσης και επί διοικητικής φύσεως εγγράφων ευθέως αναφερομένων σε εμπορικές ή τελωνειακές επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση με Apostille των εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για αποστολή τους στο εξωτερικό.

Αναλυτικότερα, πρωτότυπα δημόσια έγγραφα και πιστοποιητικά σε σχέση με την ιδιότητα ενός πολίτη της Δημοκρατίας όπως, πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου καθώς επίσης και τα δικαστικά έγγραφα, πιστοποιούνται άμεσα από την Κεντρική αρχή χωρίς οποιαδήποτε ενδιάμεση πιστοποίηση. Αναφορικά με τα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, Apostille εκδίδεται μόνο σε περιπτώσεις όπου το αντίγραφο του εγγράφου είναι επικυρωμένο αληθινό αντίγραφο του αρχικού και αυτό παράγεται από το Τμήμα/ Αρχή της Δημοκρατίας που έχει εκδώσει το αρχικό έγγραφο.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 7/08/2002, «για σκοπούς πιστοποίησης με Apostille μόνο πρωτότυπα έγγραφα (ή αντίγραφα) που εκδίδονται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα (της Κυπριακής Δημοκρατίας) έναντι πληρωμής σχετικής αμοιβής ως καθορίζεται στους σχετικούς νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους μπορούν να πιστοποιηθούν για σκοπούς της Σύμβασης της Χάγης». Η Σύμβαση δεν έχει σκοπό να δώσει σε ιδιώτες το δικαίωμα να πιστοποιούν οι ίδιοι δημόσια έγγραφα, εκεί όπου δυνάμει σχετικού νόμου που ισχύει για κάθε Τμήμα, την εξουσία για έκδοση αντιγράφων δημοσίων εγγράφων έχει μόνο το σχετικό Τμήμα.

Σε σχέση με λογαριασμούς (utility bills), είναι επίσης αντιληπτό από τα πιο πάνω αναφερόμενα, ότι μπορούν να πιστοποιηθούν, νοουμένου ότι αυτά φέρουν υπογραφή/σφραγίδα δημόσιας αρχής ( αφού όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι η αυθεντικότητα της υπογραφής κλπ της δημόσιας αρχής που πιστοποιείται).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • Έγγραφα ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, να παραπέμπονται για πιστοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Σημειώνεται ότι, τα υπόψη έγγραφα θα πρέπει προηγουμένως να παρουσιάζονται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου, για πιστοποίηση της υπογραφής που φέρει το έγγραφο και ακολούθως στην Επαρχιακή Διοίκηση για πιστοποίηση της υπογραφής και της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου.
  • Μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων δεν πιστοποιούνται με σφραγίδα Apostille. Τα πρωτότυπα (αρχικά ή πιστά αντίγραφα) έγγραφα, που εξέδωσαν οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται για την σφραγίδα Apostille και μετά να τυγχάνουν μετάφρασης από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στη συνέχεια δεν θα απαιτείται η σφραγίδα Apostille της μετάφρασης, καθότι το Apostille του πρωτότυπου εγγράφου θα έχει ήδη μεταφραστεί στην αιτούμενη γλώσσα.
  • Πιστοποίηση της γνησιότητας ξένων εγγράφων, όπως διαβατήριων ή πιστών αντιγράφων τους ή μεταφράσεις αυτών που τυχόν έγιναν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, δεν μπορεί να γίνεται απόοποιαδήποτε κυπριακή αρχή. Εξυπακούεται ότι επί τέτοιων εγγράφων δεν είναι δυνατό να διενεργείται πιστοποίηση με Apostille.
  • Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΠ/ ΚΕ.ΠΟ., δεν διενεργούνται πιστοποιήσεις Apostille σε ιδιωτικά έγγραφα και επί ενόρκων δηλώσεων, οι περιπτώσεις αυτές θα παραπέμπονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας τάξεως.
  • Χαρτόσημα διατίθενται μόνο στα κατά τόπους Ταχυδρομεία (δεν διατίθενται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).
  • Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού από το Τμήμα Πιστοποιήσεων Apostille του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, είναι Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8:00 -14:00.

22 Ιουλίου, 2020


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες