Η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των διμερών και των πολυμερών διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την απλούστευση της ζωής των πολιτών που αντιμετωπίζουν διασυνοριακές διαφορές, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαφορών που έχουν διασυνοριακή επίπτωση καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικά και εμπορικά θέματα, δημιούργησε και λειτούργησε αρχικά τον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στον τομέα των Αστικών Υποθέσεων, όλες οι πληροφορίες στον οποίο, μεταφέρθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Show details for Ευρωπαϊκή Διαδικασία ΜικροδιαφορώνΕυρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών

Show details for Διεξαγωγή ΑποδείξεωνΔιεξαγωγή Αποδείξεων

Hide details for Ευρωπαϊκός Εκτελεστός ΤίτλοςΕυρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις
Ο Κανονισμός έχει θεσπίσει τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου», ο οποίος λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει, ως ένα «ευρωπαϊκό δικαστικό διαβατήριο» οποιαδήποτε απόφαση, δικαστικό συμβιβασμό ή δημόσιο έγγραφο, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς με την έκδοση του δεν υπάρχει ανάγκη κήρυξης εκτελεστότητας στο κράτος μέλος που επιδιώκεται η εκτέλεση της απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή του δημόσιου εγγράφου.

Ουσιαστικά, το πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση χωρίς την ανάμειξη των δικαστηρίων στο κράτος μέλος εκτέλεσης, αποφεύγοντας έτσι τις χρονοβόρες και δαπανηρές διατυπώσεις που συνδέονται με την κήρυξη εκτελεστότητας σύμφωνα με τη διαδικασία exequatur βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001.

Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος μπορεί να εκδοθεί μόνο για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις και χορηγείται μόνο αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κανονισμός έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 21 Οκτωβρίου του 2005.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, διατίθενται στην πιο κάτω ιστοσελίδα του ATLAΣ:

https://e-justice.europa.eu/content_european_enforcement_order-376-el.do

Hide details for Ευρωπαϊκή Διαταγή ΠληρωμήςΕυρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ο Κανονισμός αυτός θεσπίζει διαδικασία με την οποία απλουστεύονται, επιταχύνονται και μειώνονται τα έξοδα των διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις. Ο Κανονισμός εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη, με τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, η τήρηση των οποίων καθιστά περιττές τυχόν ενδιάμεσες διαδικασίες στο κράτος μέλος εκτέλεσης πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Διασυνοριακή υπόθεση είναι εκείνη κατά την οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Ο Κανονισμός άρχισε να εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, διατίθενται στην πιο κάτω ιστοσελίδα του ATLAΣ:

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-el.do

Show details for Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης ΛογαριασμούΕυρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Information services surveyΣχετικά Αρχεία


Κανονισμός 861_2007 Διαδικασία Μικροδιαφορών.pdf

Κανονισμός 1206_2001 για τη Διεξαγωγή Αποδείξεων.pdf

Κανονισμός 806_2004 Εκτελεστού Τίτλου.pdf

Κανονισμός 1896_2006 Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής.pdf

Κανονισμός 655_2014 Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2020 03:41:18 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα