Η δικαστική συνεργασία σε αστικά θέματα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των διμερών και των πολυμερών διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την απλούστευση της ζωής των πολιτών που αντιμετωπίζουν διασυνοριακές διαφορές, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαφορών που έχουν διασυνοριακή επίπτωση καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικά και εμπορικά θέματα, δημιούργησε και λειτούργησε αρχικά τον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στον τομέα των Αστικών Υποθέσεων, όλες οι πληροφορίες στον οποίο, μεταφέρθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.

Hide details for Ευρωπαϊκή Διαδικασία ΜικροδιαφορώνΕυρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αποσκοπεί στη βελτίωση και στην απλούστευση των διαδικασιών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εφόσον το ύψος της αξίωσης δεν υπερβαίνει τα 2000 ευρώ.

Η διαδικασία μικροδιαφορών, η οποία εφαρμόζεται με βάση τέσσερα τυποποιημένα έντυπα, είναι γραπτή εκτός αν το δικαστήριο κρίνει απαραίτητη την ακροαματική διαδικασία. Ο Κανονισμός καθορίζει, επίσης, προθεσμίες τόσο για τους διαδίκους όσο και για το δικαστήριο με στόχο την επίσπευση της εκδίκασης των μικροδιαφορών. Η εφαρμογή του τέθηκε σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, διατίθενται στην πιο κάτω ιστοσελίδα του ATLAΣ:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-el.do

Show details for Διεξαγωγή ΑποδείξεωνΔιεξαγωγή Αποδείξεων

Show details for Ευρωπαϊκός Εκτελεστός ΤίτλοςΕυρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος

Hide details for Ευρωπαϊκή Διαταγή ΠληρωμήςΕυρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Ο Κανονισμός αυτός θεσπίζει διαδικασία με την οποία απλουστεύονται, επιταχύνονται και μειώνονται τα έξοδα των διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις. Ο Κανονισμός εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη, με τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, η τήρηση των οποίων καθιστά περιττές τυχόν ενδιάμεσες διαδικασίες στο κράτος μέλος εκτέλεσης πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. Διασυνοριακή υπόθεση είναι εκείνη κατά την οποία τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Ο Κανονισμός άρχισε να εφαρμόζεται από τις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, διατίθενται στην πιο κάτω ιστοσελίδα του ATLAΣ:

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-el.do

Show details for Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης ΛογαριασμούΕυρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Information services surveyΣχετικά Αρχεία


Κανονισμός 861_2007 Διαδικασία Μικροδιαφορών.pdf

Κανονισμός 1206_2001 για τη Διεξαγωγή Αποδείξεων.pdf

Κανονισμός 806_2004 Εκτελεστού Τίτλου.pdf

Κανονισμός 1896_2006 Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής.pdf

Κανονισμός 655_2014 Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2020 03:41:18 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα