Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κύπριος Πολίτης και Ε.Ε.


ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Χώρος Ελευθερίας-Ασφάλειας-Δικαιοσύνης

Η έννοια της ελευθερίας αποδυναμώνεται αν δεν πλαισιώνεται από ασφαλές περιβάλλον και δίκαιο και λειτουργικό νομικό σύστημα. Οι πολίτες της ΕΕ, για να απολαμβάνουν την ελευθερία που τους παρέχεται ως προς τα ταξίδια, την εργασία και τη διαμονή οπουδήποτε εντός της ΕΕ, χρειάζεται να ζουν και να ενεργούν μέσα σε πλαίσια ασφάλειας. Πρέπει να προστατεύονται από το διεθνές έγκλημα, να έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους να τυγχάνουν σεβασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τους πιο πάνω λόγους, πρωταρχικός στόχος και συνεχής προσπάθεια της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Δικαιοσύνη

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες σε πολίτες και επιχειρηματίες. Προκειμένου να γίνει πιο απλή η ζωή των ατόμων που εμπλέκονται σε διακρατικές δικαστικές υποθέσεις, χρειάζεται μεγαλύτερη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων στην ΕΕ.

· Στα πιο πάνω πλαίσια, η ΕΕ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των δικαστικών και διοικητικών αρχών των κρατών μελών. Κύριος στόχος του Δικτύου είναι να διευκολύνει τη ζωή των ατόμων που έρχονται αντιμέτωπα με διαφορές, οι οποίες σχετίζονται με περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Το Δίκτυο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τα νομικά επαγγέλματα για να γνωρίσουν τα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα που διέπουν τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και τα νομοθετικά μέσα της ΕΕ.

· Η Eurojust είναι ομάδα από ειδικούς και εμπειρογνώμονες (διωκτικές αρχές, εισαγγελείς ή/και δικαστές από τα κράτη μέλη) που διευκολύνουν το συντονισμό της διερεύνησης και της δίωξης σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων. Παρεμβαίνει, για παράδειγμα, σε διασυνοριακές υποθέσεις που ερευνά η Europol και για τις οποίες χρειάζεται νομική συμβουλή και υποστήριξη σε διαφορετικά κράτη μέλη.

· Με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δικαστικές αποφάσεις, που αφορούν σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος, αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος.

· Δικαστικές αποφάσεις σχετικά με το διαζύγιο, τη διάσταση ή την ακύρωση του γάμου σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης παρέχεται στα δικαστήρια η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου ένας γονέας απάγει το παιδί του από τον άλλο γονέα, για να ζήσει μαζί του σε άλλο κράτος μέλος.

· Η απόφαση για στέρηση του δικαιώματος οδήγησης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αν έχει ληφθεί, αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ.


Ασφάλεια

Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα, που δεν γνωρίζει σύνορα. Διεξάγεται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων καθώς και πανευρωπαϊκών ή διεθνών δικτύων.

Αντιμέτωπη με αυτή την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση λαμβάνει συγκεκριμένες αποφάσεις και πρωτοβουλίες και εφαρμόζει σειρά μέτρων και προγραμμάτων για πάταξη σοβαρής μορφής διεθνικών εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η παραχάραξη του Ευρώ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ο κύριος όγκος των ευθυνών και της εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αφορά σε:

(α) Θέματα της Συνεργασίας στους Τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, που στοχεύει στη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η υλοποίηση της ΄Ενωσης και, συγχρόνως, να προστατεύονται από τις απειλές κατά της προσωπικής τους ασφάλειας και, συγκεκριμένα, θέματα:

· διεθνούς νομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά και αστικά θέματα, περιλαμβανομένων και θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

· αστυνομικής συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της διεθνούς απάτης και άλλων μορφών σοβαρής διεθνούς εγκληματικότητας, σε συσχετισμό με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, στα πλαίσια δράσης της Ευρωαστυνομίας (Europol).


(β) Θέματα του Κεφαλαίου 2 (Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων) και συγκεκριμένα της διασυνοριακής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

(γ) Θέματα του Κεφαλαίου 13 (Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση) και συγκεκριμένα της εξάλειψης κάθε μορφής διάκρισης (ρατσισμός) και της προώθησης της αρχής της ισότητας (ισότητα ανδρών και γυναικών)

Το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στον τομέα των Διακρίσεων

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές, οι οποίες είναι κοινές για τα κράτη μέλη της.

Η προστασία και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών, που νόμιμα διαμένουν στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, αποτελούν βασική επιδίωξη της ΄Ενωσης και χαρακτηρίζουν τις πολιτικές της.

Αρχικά, η δράση και πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης επικεντρωνόταν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και εθνικότητας ιδίως στον τομέα της αγοράς εργασίας.

Στη σύνοδο κορυφής του ΄Αμστερνταμ, το 1997, η δέσμευση της ΄Ενωσης έναντι της υποστήριξης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της, ενισχύθηκε με την παροχή στην κοινότητα - μέσα από τις πρόνοιες της Συνθήκης που προέκυψε από την εν λόγω σύνοδο - της δυνατότητας καταπολέμησης των διακρίσεων που οφείλονται σε μια πρωτοφανώς ευρεία κλίμακα λόγων διάκρισης - φυλετική και εθνοτική προέλευση, θρησκεία και πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία και γενετήσιος προσανατολισμός - και σε τομείς εκτός της απασχόλησης.

Το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 6) της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είχε ως στόχο την αποφυγή των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας των πολιτών ανεξαρτήτως της καταγωγής τους από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Το άρθρο 13 (πρώην άρθρο 6Α) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διεύρυνε την αρχή αυτή, ορίζοντας ότι «με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχει αυτή στην Κοινότητα, το Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».

Προς εφαρμογή των νέων εξουσιών, υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο:

· Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ, που απαγορεύει τις φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στη στέγαση.

· Η Οδηγία 2000/78/ΕΚ, που απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση που οφείλονται στη θρησκεία και την πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία και στο γενετήσιο προσανατολισμό.

· Το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης (2001-2006), για την προώθηση της μελέτης των διακρίσεων και της ανταλλαγής εμπειριών και ορθής πρακτικής μεταξύ των κρατών μελών.
Τέλος, εξέδωσε Κανονισμό με τον οποίο συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, που εδρεύει στη Βιέννη, το οποίο ανάμεσα στις δραστηριότητες του είναι η συγκέντρωση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων αναφορικά με φαινόμενα ρατσισμού, η ετοιμασία εκθέσεων και εκδόσεων, η διεξαγωγή ερευνών και η παροχή και ανταλλαγή πληροφόρηση μέσω του δικτύου RAXEN.

No documents found


Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες