Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Προώθηση Νομοθετικού Έργου


ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Το έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και της προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων κινείται με στόχους την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς, την αποτελεσματική καταστολή του εγκλήματος και την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος με διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική μεταχείριση με βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την ενίσχυση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισμό του δικαίου και την εναρμόνιση των νομοθεσιών υπό την αρμοδιότητά του Υπουργείου με το κοινοτικό κεκτημένο.

1. Τα κυριότερα νομοσχέδια/κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, έχουν ως ακολούθως:

· Με σκοπό να θεσπιστούν βασικές τροποποιήσεις στην ισχύουσα περί Αποδείξεως νομοθεσία, ιδιαίτερα στο ζωτικό τομέα των κανόνων για την εξ ακοής μαρτυρία, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες απαιτήσεις της δικαστηριακής διαδικασίας, χωρίς να παραβλάπτεται η προστασία των ατομικών ελευθεριών, η Κυβέρνηση με πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στήριξε ενεργά και καταλυτικά τις διεργασίες για εξεύρεση κοινά αποδεκτών ρυθμίσεων, υιοθετώντας το νομοσχέδιο για την Απόδειξη του 2002 που εκκρεμούσε στη Βουλή, όπως είχε στο μεταξύ διαμορφωθεί, με αποτέλεσμα να γίνει κατορθωτή η ψήφισή του.

Οι ρυθμίσεις για την υπό προϋποθέσεις κατάργηση του κανόνα αποκλεισμού της εξ ακοής μαρτυρίας συνιστούν νέο εργαλείο στα χέρια της Δικαιοσύνης και αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη απονομή της.

· Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης μικρών προστίμων, η οποία είναι δυσανάλογα δαπανηρή και χρονοβόρα και τη μείωση του όγκου των ενταλμάτων προς εκτέλεση από την Αστυνομία, τροποποιήθηκε ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος, ώστε χρηματικές ποινές μέχρι £100 να είναι αμέσως πληρωτέες στο Πρωτοκολλητείο του εκδικάσαντος την υπόθεση Δικαστηρίου, εκτός αν για ειδικούς λόγους το Δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

· Με τροποποιήσεις στον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο, ρυθμίστηκε επιεικέστερα η εξάλειψη καταδίκης, ιδιαίτερα σ΄ ό,τι αφορά νεαρά άτομα μέχρι 21 ετών σε σχέση με τα οποία, όταν πρόκειται για ελάσσονα αδικήματα, για τα οποία επιβλήθηκε χρηματική ποινή, ή ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών, η αποκατάσταση προνοείται να είναι άμεση.

· Σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και τη Νομική Υπηρεσία ψηφίστηκε σειρά διατάξεων για τα δικαιώματα των συλλαμβανομένων προσώπων, με βάση νομοσχέδιο που είχε καταθέσει το Υπουργείο στη Βουλή.

· Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου για την επέκταση της καθ΄ ύλην πολιτικής δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή, με στόχο την ευχερέστερη και ομαλότερη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.

· Εξ άλλου, για την ενίσχυση της λειτουργίας των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Κακουργιοδικείων, δημιουργήθηκαν 7 συνολικά δικαστικές θέσεις στις διάφορες βαθμίδες Δικαστών Επαρχιακών Δικαστηρίων.

· Με κατάλληλη τροποποίηση του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα συμπεριελήφθηκαν και οι πιστωτικές κάρτες στις πρόνοιες που στοιχειοθετούν τα αδικήματα πλαστογραφίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας των μέσων πληρωμής.

· Εξ άλλου, προωθήθηκαν άλλες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, με σκοπό την αύξηση του ορίου ηλικίας ποινικού καταλογισμού, (από 10 -13 έτη), καθώς επίσης την αύξηση των προβλεπομένων ποινών για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο μέρος του Ποινικού Κώδικα κάτω από τον τίτλο «Ψευδείς Παραστάσεις».

· Με στόχο την ευρύτερη αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, και για λόγους επιτάχυνσης της όλης εργασίας, προωθείται η ανάθεση του έργου σε ειδικούς εμπειρογνώμονες. Τα μέρη του Ποινικού Κώδικα, που αποφασίστηκε ότι κατά προτεραιότητα χρήζουν μελέτης με σκοπό την αναθεώρηση, αφορούν τα αδικήματα κατά της περιουσίας, τα αδικήματα εναντίον των ηθών και οι διατάξεις για παράνομες συναθροίσεις.

· Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με το οποίο εισάγεται και ρυθμίζεται η ποινή της περιοδικής φυλάκισης κατά τα Σαββατοκυρίακα. Η φιλοσοφία της ποινής αυτής είναι παραπλήσια της ποινής φυλάκισης με αναστολή, δίνει, δηλαδή, περισσότερη έμφαση, εφ΄ όσον οι περιστάσεις είναι κατάλληλες, στο να μην αποκοπεί ο αδικοπραγήσας από το κοινωνικό περιβάλλον και την εργασία του, παρά το γεγονός ότι για το αδίκημα θα άρμοζε ποινή φυλάκισης. Παράλληλα, η ποινή έχει συνδεθεί και με τη μεταχείριση αναφορικά με αδικήματα βίας στα γήπεδα, με στόχο να κρατήσει αδικοπραγούντες αυτής της κατηγορίας μακριά από τους αθλητικούς χώρους.

· Εξ άλλου, το Υπουργείο ενήργησε σε συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και με τη βοήθεια του εθελοντισμού, για την εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας με την οποία εισήχθη η παροχή κοινοτικής εργασίας ως υπαλλακτική ποινή που μπορεί να επιβληθεί από δικαστήριο σε αδικοπραγούντα.

· Σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, μελετήθηκε το ισχύον νομοθετικό καθεστώς αναφορικά με την ποινή της ισόβιας φυλάκισης, με στόχο να προωθηθούν ρυθμίσεις, εντός των πλαισίων των συνταγματικών διατάξεων και χωρίς την ανάγκη συνταγματικών τροποποιήσεων, που να ανταποκρίνονται καλύτερα στη σύγχρονη σωφρονιστική πολιτική.

Το Υπουργείο έχει διατυπώσει τις προτάσεις που κατ΄ αρχήν επιλέγει σε σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο, η τελική μορφή των ρυθμίσεων όμως, νομοθετικών και/ή διοικητικών, θα οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση και με τη συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

· Κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεμεί, τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με σκοπό την αύξηση του μέγιστου ποσού που κατ΄ εξουσιοδότηση του βασικού Νόμου μπορεί να επιβληθεί εξώδικα, από £50 σε £100, με προοπτική όταν ψηφιστεί σε Νόμο, να προωθηθεί η έκδοση Διατάγματος για αύξηση του καθορισμένου προστίμου που μπορεί να επιβληθεί εξώδικα σ΄ ό,τι αφορά, κυρίως, τροχαία αδικήματα (ζώνη ασφάλειας, όριο ταχύτητας, χρήση τηλεφώνου, παράνομη στάθμευση σε διάβαση πεζών).

· Παράλληλα, μελετάται η περαιτέρω τροποποίηση του ίδιου Νόμου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής, ώστε εναλλακτικά προς το εξώδικο πρόστιμο να παρέχεται η ευχέρεια παρακολούθησης σεμιναρίων οδικής ασφάλειας από αδικοπραγούντα, ως εξώδικη ρύθμιση.

2. Εξ άλλου, τον τελευταίο χρόνο πριν την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004), προωθήθηκαν με γρήγορο ρυθμό και ολοκληρώθηκαν όλα τα εναρμονιστικά νομοθετικά μέτρα που απέμεναν με βάση τις μέχρι τότε αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα:

· Κυρώθηκαν σε Νόμους 15 Συμβάσεις και Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και άλλες 10 Συμβάσεις και Πρωτόκολλα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών (που επίσης περιλαμβάνονται στο κοινοτικό κεκτημένο), σχετικά με τη δικαστική/νομική συνεργασία στον ποινικό και αστικό τομέα, την αστυνομική συνεργασία για την πάταξη του διεθνούς εγκλήματος, και το οργανωμένο έγκλημα.

· Θεσπίστηκαν ειδικοί νόμοι για την ενσωμάτωση στην κυπριακή έννομη τάξη των Αποφάσεων-Πλαισίων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αναφορικά με το Ευρωπαϊκό ΄Ενταλμα Σύλληψης και τις Διαδικασίες Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών-Μελών, καθώς επίσης για τη Σύσταση Κοινών Ομάδων ΄Ερευνας.

· Θεσπίστηκε σειρά τροποποιήσεων στον περί Νομικής Αρωγής Νόμο, με τις οποίες ρυθμίστηκε η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, με σκοπό την ενσωμάτωση σχετικής Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

· Τροποποιήθηκε περαιτέρω το ειδικό Μέρος που είχε εισαχθεί στην περί Δικηγόρων Νομοθεσία σχετικά με τη διασυνοριακή άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, για πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Παράλληλα, με σκοπό την εξοικείωση των δικηγόρων στο νέο εναρμονιστικό καθεστώς, διοργανώθηκε από το Υπουργείο ενημερωτική ημερίδα.

· Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά τρόπον ώστε να αποτελεί το θεσμοθετημένο ανεξάρτητο και ενιαίο φορέα σε θέματα Διακρίσεων και Ισότητας, για εξέταση (αυτεπάγγελτη ή μετά από υποβολή παραπόνου) καταγγελιών εναντίον πράξεων/δράσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

· Ψηφίστηκε νέα νομοθεσία αναφορικά με την ίση μεταχείριση προσώπων άσχετα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

-------------------------------
Διαμεσολάβηση

Ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης
σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012)


1. Στις 16.11.2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ ο περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012). Ο νόμος αυτός θεσπίσθηκε με σκοπό την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο νόμος όμως δεν περιορίζεται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η Οδηγία, αλλά εκτείνεται και στη θεσμοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, περιλαμβανομένων εμπορικών διαφορών.

2. Με τον πιο πάνω Νόμο δημιουργείται εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διευκολύνει την πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών, με σκοπό την οικονομικά αποδοτική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών στις υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζεται, μέσω διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Μάλιστα οι συμφωνίες που θα επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης θα προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και θα επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών.

3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου:
   (α) δημιουργείται ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε ορισμένα θέματα αστικών και εμπορικών υποθέσεων, διασυνοριακών ή μη, καθώς επίσης και στις εργατικές διασυνοριακές διαφορές,

   (β) προβλέπεται η εγγραφή/διαγραφή σε Μητρώα Διαμεσολαβητών (σύμφωνα με το άρθρο 7, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, τα μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις),

   (γ) προβλέπεται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης και η κήρυξη της συμφωνίας συμβιβασμού ως εκτελεστής από το δικαστήριο.

4. Για να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει είτε απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είτε μέσω των αρμοδίων Συλλόγων/Επιμελητηρίων τα εξής:
  (1) Έγγραφο που αποδεικνύει ότι είναι μέλος του αρμόδιου Συλλόγου/Επιμελητηρίου∙
  (2) Υπογραμμένη την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει πρόσθετα ότι δεν κατέχει δημόσια θέση, είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση στη δημόσια υπηρεσία και επίσης ότι δεν βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν έχει στερηθεί της δικαιοπρακτικής του ικανότητας.
  (3) Αναγνωρισμένο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αυτό ισχύει μόνο για τα μέλη του Κ.Ε.Β.Ε. και Ε.Τ.Ε.Κ.),
  (4) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία∙
  (5) (i) Πιστοποιητικό ότι έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας σαράντα (40) ωρών (αυτό ισχύει μόνο για τα μέλη του Κ.Ε.Β.Ε. και Ε.Τ.Ε.Κ.)
   (ii) Βεβαίωση ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής (αυτό ισχύει μόνο για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα όταν η διαμεσολάβηση αφορά αστική διαφορά άλλη από εμπορική. Όταν η διαμεσολάβηση αφορά εμπορική διαφορά δεν απαιτείται)∙
  (6) Τριάντα ευρώ (€30) βάσει του άρθρου 9 του πιο πάνω νόμου και της Κ.Δ.Π. 126/2013 (το τέλος για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ορίστηκε με διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19.4.2013).
  Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, κάθε τριετία οι διαμεσολαβητές (με εξαίρεση τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα όταν η διαμεσολάβηση αφορά εμπορική διαφορά), προκειμένου να μη διαγραφούν από το Μητρώο Διαμεσολαβητών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι παρακολούθησαν σχετική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.


  Σχετικά Αρχεία:

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διαμεσολάβησης Νόμος.pdf
  (Μέγεθος Αρχείου: 197,52Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του περί Διαμεσολάβησης Νόμου.doc
  (Μέγεθος Αρχείου: 29,58Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ATTZG2P5.pdf
  (Μέγεθος Αρχείου: 31,71Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναγνωρισμένα από το ΥΔΔΤ προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών.pdf
  (Μέγεθος Αρχείου: 188,7Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Μητρώο Διαμεσολαβητών για Αστικές Διαφορές άλλες από Εμπορικές.xls
  (Μέγεθος Αρχείου: 146,87Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές.xls
  (Μέγεθος Αρχείου: 298,33Kb)

  No documents found


  Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

  Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

  Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

  Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

  Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

  Brexit και Κύπρος

  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

  JCC - Fines

  APOSTILLE

  ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

  Διαμεσολάβηση

  Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

  Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Κυπριακές Βιβλιοθήκες