Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η Δημοκρατία έχει προσχωρήσει στη σύμβαση Περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 15.11.1965. Ο Κυρωτικός Νόμος είναι ο 40/82. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως η Κεντρική Αρχή στη Σύμβαση αυτή. Τα κράτη-μέλη της Σύμβασης αναγράφονται στο http://www.hcch.net/e/status/stat 14e.html

Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η δημιουργία των κατάλληλων μέσων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δικαστικά και άλλα έγγραφα προς επίδοση σε ξένη χώρα, θα περιέρχονται έγκαιρα σε γνώση του προσώπου προς το οποίο απευθύνονται.

Επίσης, μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δημοκρατία ισχύει ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. 13 Ε.Κ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικατικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ("επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων") και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/2000 του Συμβουλίου.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat gr.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat en.pdf


Υπουργός

Ιστοσελίδα Υπουργού

Προκήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Ανεξάρτητης Συνδρομής σε Θύματα Διακρίσεων λόγω Φύλου

JCC - Fines

EU Elections 2014

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Διαμεσολάβηση

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

112