Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Βρίσκεστε στη Σελίδα: Αρχική Σελίδα Ειδήσεις

Ειδήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Έγγραφα/Πιστοποιητικά που πιστοποιούνται με τη Σφραγίδα “APOSTILLE”

03/06/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που πιστοποιούνται με τη Σφραγίδα “APOSTILLE”

Πιστοποιητικά/Φορέας Έκδοσης
Σχόλια/Παρατηρήσεις
Πιστοποιητικά Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου ΠαραλήπτηΠιστοποιούνται τα αυθεντικά πιστοποιητικά ή τα πιστά αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εξυπηρέτηση του κοινού, σ΄ ότι αφορά μόνο τα εν λόγω πιστοποιητικά, γίνεται δεκτή για πιστοποίηση, ένορκη δήλωση, στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιητικών

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η πρακτική αυτή, δηλαδή της ενόρκου δηλώσεως, ακολουθείται και για πιστοποιητικά/ καταστατικά εταιρειών εγγεγραμμένων σε άλλες χώρες τα οποία υπογράφονται από διευθυντές στην Κύπρο

Επισημαίνεται ότι το Apostille σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τοποθετείται στην ένορκη δήλωση και βεβαιεί την αυθεντικότητα της υπογραφής του Πρωτοκολλητή.

Όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία εκδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία (Κυβερνητικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, Δημαρχεία, Δικαστήρια, Εκκλησία, Κεντρική Τράπεζα, Κρατικά Πανεπιστήμια)Τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να φέρουν αυθεντική υπογραφή εξουσιοδοτημένου Λειτουργού του Τμήματος/Υπουργείου που τα έχει εκδώσει και να φέρουν τη σφραγίδα του Τμήματος/ Υπουργείου αυτού
Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών που υπάγονται στο ΔημόσιοΤα έγγραφα πιστοποιούνται από το Διευθυντή Δημοτικής ή Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ανάλογα, και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Αντίγραφα αυτών να είναι επίσημα πιστοποιημένα από την αρχή που τα έχει εκδώσει.

Πτυχία/διπλώματα/απολυτήρια Ιδιωτικών ΕκπαιδευτηρίωνΗ αναγνώριση των πτυχίων/ διπλωμάτων/απολυτηρίων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με έκδοση βεβαίωσης εγγραφής και λειτουργίας του υπό αναφορά εκπαιδευτηρίου, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν εγγραφή και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ακολούθως η βεβαίωση αυτή γίνεται “Apostille.”

Μπορεί επίσης, τα Διπλώματα ή οι καταστάσεις Βαθμολογίας ιδιωτικών σχολών να γίνονται πιστά αντίγραφα από την ιδιωτική σχολή/κολλέγιο που τα έχει εκδώσει, να πιστοποιούνται οι υπογραφές αυτών από πιστοποιούντα υπάλληλο και ακολούθως από τον οικείο Έπαρχο και στη συνέχεια να προσκομίζονται για τη σφραγίδα “Apostille”.

Αυθεντικά ιδιωτικά έγγραφα (πληρεξούσια, δηλώσεις, πρακτικά εταιρειών, λογαριασμοί ιδιωτικών εταιρειών)Όλες οι υπογραφές των ιδιωτικών εγγράφων πρέπει να πιστοποιούνται από Πιστοποιούντα Υπάλληλο, ακολούθως από τον οικείο Έπαρχο και στη συνέχεια προσκομίζονται για τη σφραγίδα “Apostille”
Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (πληρεξούσια, δηλώσεις, πρακτικά εταιρειών, λογαριασμοί ιδιωτικών εταιρειών) που εκδίδονται από Δικηγόρους, Κοινοτάρχες, Ελεγκτικά ΓραφείαΑφού γίνει πιστό αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου από το άτομο που υπέγραψε το πρωτότυπο και αφού πιστοποιηθεί η υπογραφή από πιστοποιούντα υπάλληλο και ακολούθως από τον οικείο Έπαρχο, στη συνέχεια προσκομίζεται για τη σφραγίδα “Apostille”
Έγγραφα Ημικρατικών Οργανισμών, Δήμων ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. λογαριασμοί τηλεφώνων, ηλεκτρισμού, ύδρευσης, έγγραφα Ημικρατικών Συμβουλίων και Δήμων)Όλα τα αυθεντικά έγγραφα που εκδίδονται από τους υπό αναφορά οργανισμούς γίνονται απευθείας “Apostille

Αφού γίνουν πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων από τις αρχές που τα έχουν εκδώσει, προσκομίζονται για τη σφραγίδα “Apostille”.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22072020.pdf

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Από 1η Οκτωβρίου οι ποινές αλλάζουν

Απαλλαγή Ορισμένων Δημοσίων Εγγράφων απο την Υποχρέωση Επισημείωσης (Apostille) βάσει του Κανονισμού ΕΕ2016/1191

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Brexit και Κύπρος

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές Βιβλιοθήκες