Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Θέματα ΓυναίκαςΠολιτική/ Σχέδια Δράσης για τα Δικαιώματα της Γυναίκας


Η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα της Σύμβασης των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης, περιλαμβανομένου του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών του Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο βασικούς στόχους:

(α) την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου, και

(β) την εμπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές (gender mainstreaming).

  • Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, 2014-2017

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως/Μονάδα Ισότητας προχώρησε στην ετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο διαδέχεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2007-2013.


Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο, σύμφωνα και με δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, κ. Ιωνά Νικολάου, είναι στοχευμένο, ρεαλιστικό, επικεντρώνεται σε βασικούς στόχους προτεραιότητας και μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια των οικονομικών και διοικητικών δυνατοτήτων του κράτους. Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο είναι τριετές, λαμβανομένων υπόψη των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων που δεν επιτρέπουν πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.


Tο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του που έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2014, ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς και συμβάλλει στην αποτελεσματική, σφαιρική και συστηματική προσέγγιση και προώθηση των θεμάτων ισότητας.


Το Σχέδιο ετοιμάστηκε στη βάση εισηγήσεων/προτάσεων που υπέβαλε ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) και όλοι οι αρμόδιοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου λήφθηκαν σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Προόδου Υλοποίησης του ΕΣΔΙ, η οποία διεξήχθη το 2011 και κάλυπτε την περίοδο 2007-2010, καθώς και τα Καταληκτικά Σχόλια της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών κατά την εξέταση της 6ης και 7ης Συνδυασμένης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (CEDAW), τα οποία επέχουν θέσης τελικής αξιολόγησης του ΕΣΔΙ, εφόσον η εξέταση της Έκθεσης συνέπεσε με τη λήξη του ΕΣΔΙ.


Επίσης, για τη διαμόρφωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017 λήφθηκαν υπόψη και άλλα Εθνικά Σχέδια Δράσης, περιλαμβανομένων των Εθνικών Σχεδίων Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2010-2012 και 2013-2015, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013), καθώς επίσης και Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και Πολιτικές, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (2010-2015), η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων 2011-2020.


Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, περιλαμβάνει τους ακόλουθους έξι βασικούς στόχους προτεραιότητας:

1) Αποτελεσματική προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών/ Διοικητική Μεταρρύθμιση,

2) Εκσυγχρονισμός/Βελτίωση του Νομοθετικού Πλαισίου

3) Ισόρροπη Συμμετοχή στις θέσεις Λήψης Αποφάσεων,

4) Εξάλειψη/ Καταπολέμηση/Αντιμετώπιση της βίας κατά των Γυναικών,

5) Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών – Εξάλειψη της Φτώχειας

6) Εξάλειψη Στερεοτύπων και Κοινωνικών Προκαταλήψεων.


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καλεί όλα τα αρμόδια Υπουργεία, τον ΕΜΔΓ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορείς του ιδιωτικού τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου, να προωθήσουν την υλοποίηση των δράσεων/μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια του προυπολογισμού τους και/ή Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.


Για να κατεβάσετε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014 - 2017, πατήστε στο εικονίδιο:
Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017.pdf

  • Άλλα Σχέδια Δράσης

Άλλα Σχέδια Δράσης τα οποία ενσωματώνουν την αρχή της ισότητας και / ή περιέχουν μέτρα και δράσεις υπέρ των γυναικών είναι τα ακόλουθα:

-Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013)-Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά της Εμπορίας Προσώπων (2010-2012) (εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμόν 70.269 και ημερ. 22.4.2010 Απόφασή του)-Εθνικό Σχέδιο Δράσης Κατά της Εμπορίας Προσώπων (2013-2015)
Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015.doc

-Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.

- Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014
Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014.docx
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (2010-2013).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 316,83Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2010-2012.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 884,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 276,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 2014.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 45,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1733,51Kb)
PDF ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑdesigned.PDF
(Μέγεθος Αρχείου: 420,02Kb)

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς

Πιστοποίηση με Apostille Δικαιολογητικών για εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Brexit και Κύπρος

JCC - Fines

APOSTILLE

ΙMI - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

IMI

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών

Διαμεσολάβηση

Πυρκαγίες - Παγκύπριος Αριθμός

Η δικαιοσύνη με ένα κλικ

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Κυπριακές ΒιβλιοθήκεςΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Eναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δικτυακή Πύλη «Η Ευρώπη σου»: Πρακτικός Οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

YKA Κοινωνικές Ασφαλίσεις